27. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

2,840

Na dvadeset i sedmoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 21.11.2018. godine, pod tačkom 2. primljena je k znanju

DOPUNA INFORMACIJE O REALIZACIJI ZAKLJUČAKA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA SA TEMATSKOG DIJELA 15. REDOVNE SJEDNICE OD 23.01.2018. GODINE – PROBLEMATIKA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA TUZLE

1.Gradsko vijeće Tuzla traži da sastavni dio naredne informacije bude i informacija o realizaciji projekata izgradnje i održavanja sportskih terena, koliko je uloženo sredstava po tim projektima te koliko je od tih sredstava uložio Grad Tuzla.

2.Gradsko vijeće Tuzla traži da zaključci Gradskog vijeća Tuzla koji se odnose na aerozagađenje kao i informacije o realizaciji usvojenih zaključaka Gradskog vijeća Tuzla, dostavljene od strane resornih službi budu objavljeni na zvaničnoj stranici Grada Tuzla kako bi građani bili upoznati o tome šta je učinjeno u cilju smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzla.

3.Gradsko vijeće Tuzla smatra da nisu dovoljna sredstva koja se dobijaju po osnovu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana te traži da se razmotri mogućnost dobijanja kreditnih sredstava za toplifikaciju, posebno u onim dijelovima grada odnosno naseljima koja imaju veći broj individualnih ložišta.

4.Gradsko vijeće Tuzla traži hitnu realizaciju zaključaka sa sjednice Gradskog vijeća Tuzla na kojoj je vođena rasprava o problematici aerozagađenja na podučju grada Tuzla, održane 23.01.2018. godine, naročito kada su u pitanju zaključci koji se odnose na Termoelektranu Tuzla.

 1. Gradsko vijeće Tuzla traži da se za januarsku sjednicu Gradskog vijeća dostavi informacija o mogućnostima direktne pomoći građanima za nabavku adekvatnih goriva odnosno alternativnih energenata.

6.Gradsko vijeće Tuzla smatra potrebnim obavezivanje povjerenika u mjesnim zajednicama da vrše neku vrstu kontrole dima iz individulanih ložišta kako bi utvrdili ko loži neadekvatno gorivo, da razgovaraju sa građanima koji lože neadekvatna gorivau cilju pomoći da dobijuadekvatnije gorivo.

 1. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se razmotri mogućnost uvođenja posebne stavke u budžetu Grada Tuzla za interventno djelovanje u cilju obezbjeđenja adekvatnog goriva.

8.Gradsko vijeće Tuzla traži od JP Ceste Federacije BiH da se što prije pokuša iznaći mogućnost rješavanja saobraćajnih i ekoloških problema, kada je u pitanju južna saobraćajnica.

 1. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se u narednom periodu razmotri mogućnost da Grad Tuzla subvencionira nabavku ekološki prihvatljivih peći koje će manje zagađivati okolinu.
 2. Gradsko vijeće Tuzlatraži informaciju o realizaciji inicijativeVlade Tuzlanskog kantona koja se odnosila na obavezu vlasnika svih objekata površine preko 200 m2, priključenje i eventualne sankcije za nepriključenje na sistem daljinskog grijanja.
 3. Gradsko vijeće Tuzla smatra neophodnim okončavanje projekta odsumporavanja u TE Tuzla.
 4. Gradsko vijeće Tuzla traži od Termoelektrane Tuzla kao i od Federalnog ministarstva okoliša i turizma informaciju šta je konkretno urađeno od strane Termoelektrane Tuzla kao i od resornog ministarstva da se ekološki spektar unaprijedi i koje su mjere poduzete u cilju smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzla.
 5. Gradsko vijeće Tuzla smatra da je potrebno hitno organizovati sastanak Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, JKP Komunalac Tuzla, MUP-a TK, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK na kojem će se pokrenuti aktivnosti na donošenju uredbe koja će regulisati saniranje starih deponija, kako bi građane zaštitili od eventualne ekološke bombe, kakvu, na primjer, predstavlja rasuti otpad zvani “CRUX”, hlor i živa na području bivšeg “HAK”-a.

14.Gradsko vijeće Tuzla smatra da svi organi i institucije u čijoj je nadležnosti ovo pitanje i koji mogu doprinjeti rješavanju problema aerozagađenja trebaju poduzeti sve potrebne mjere i aktivnosti kako ovi prijedlozi ne bi ostali samo u formi zaključaka.

 1. Gradsko vijeće Tuzla smatra da je Termoelektrana Tuzla morala, u kontaktu sa nevladinim organizacijama, imajući u vidu postojanje pravosnažne odluke, pokrenuti aktivnosti na izradi nove studije a ne čekati okončanje pokrenutog upravnog spora.

Pod tačkom 3. razmatran je i usvojen  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA TUZLE ZA PERIOD 01.01. DO 30.09.2018. GODINE.

Pod tačkom 4. razmatrana je i usvojenaODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA TUZLE.

Pod tačkom 5. razmatrana je i usvojenaODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE TUZLA (sa tekstom Javnog oglasa).

Pod tačkom 6. razmatrano je i doneseno RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ZAMJENSKOG ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE TUZLA.

 

Pod tačkom 7. razmatrani su i usvojeni:

 1. a) ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA U JAVNOM PREDUZEĆU GRADSKA VETERINARSKA STANICA D.O.O. TUZLA (sa tekstom Javnog oglasa)
 2. b) ODLUKA O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA U JAVNOM PREDUZEĆU GRADSKA VETERINARSKA STANICA D.O.O. TUZLA
 3. c) RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA GRADSKA VETERINARSKA STANICA D.O.O.TUZLA, ČIJI JE OSNIVAČ GRAD TUZLA.

Pod tačkom 8. razmatran je i usvojen NACRT ODLUKE O NAČINU I USLOVIMA PLAĆANJA NAKNADE ZA POGODNOST GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – RENTA.

1.Nacrt Odluke o načinu i uslovima plaćanja naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta – renta, upućuje se na javnu raspravu, koja će trajati 30 (trideset) dana.

2. Za provođenje javne rasprave zadužuju se Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Komisija za ekonomske odnose.

3. Zadužuje seStručna služba Gradskog Vijeća da izvod iz stenograma sa ove sjednice Gradskog vijeća Tuzla u dijelu rasprave o Nacrtu Odluke o načinu i uslovima plaćanja naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta – renta, dostavi Gradonačelniku Grada Tuzla, Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline, Komisiji za prostorno uređenje i zašitu okoline i Komisiji za ekonomske odnose.

 

Pod tačkom 9. razmatrani su i usvojeni NACRT:

a) ZONING PLANA PRIVREDNE ZONE MLAKE U TUZLI

 b) ODLUKE O PROVOĐENJU ZONING PLANA PRIVREDNE ZONE MLAKE U TUZLI

Nacrt Zoning plana Privredne zone Mlake u Tuzli i Odluke o provođenju Zoning plana Privredne zone Mlake u Tuzli, upućuju se na javnu raspravu, koja će trajati 30 (trideset) dana.

Za provođenje javne rasprave zadužuju se Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline, UO Zavod za urbanizam, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okolinei Komisija za ekonomske odnose.

 

Pod tačkom 10. razmatrana su i usvojena IMOVINSKO-PRAVNA AKTA:

 1. a) Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora neposrednom pogodbom Udruženju građana „PADOBRANACA“ u Tuzli, broj: 01/07-23-4039/18
 2. b) Odluka o prestanku prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Tuzle.

Pod tačkom 11.primljena je k znanju INFORMACIJA O SOCIJALNOJ SITUACIJI PRIPADNIKA BRANILAČKE POPULACIJE SA ANALIZOM MOGUĆNOSTI POBOLJŠANJA SOCIJALNE SIGURNOSTI.

1.Gradsko vijeće Tuzla podržava prijedlog mjera za poboljšanje socijalne situacije pripadnika boračke populacije, dat od strane obrađivača, naročito kada je u pitanju mjera preduzimanje aktivnosti na pojednostavljenju propisane procedure za ostvarivanje prava boraca.

 1. Gradsko vijeće Tuzla u potpunosti preuzima ovaj prijedlog mjera za poboljšanje socijalne situacije pripadnika boračke populacije te predložene mjere postaju zaključci Gradskog vijeća te, u cilju stvaranja uslova za poboljšanje socijalne situacije branilaca i članova njihovih porodica, te njegovanja i očuvanja digniteta i značaja odbrambeno-oslobodilačkog rata, Gradsko vijeće Tuzla smatra potrebnim da se:

– nastavi unapređivati aktivnosti na ostvarivanju prava i dodjeli sredstava novčane pomoći za potrebe branilaca i članova njihovih porodica,

– preduzimaju aktivnosti na pojednostavljenju propisane procedure za ostvarivanje prava,

– u saradnji sa boračkim organizacijama i udruženjima nastavi kontinuirano razmatrati najznačajnije probleme u vezi statusa branilačke populacije i načine rješavanja istih,

– saradnjom službe sa drugim resornim službama na području Tuzlanskog kantona u čiji djelokrug poslova spadaju određena pitanja od interesa za branilačku populaciju, zajednički nastupi prema resornim ministarstvima i inicira otklanjanje eventualno uočenih problema vezanih za postupke ostvarivanja prava,

– planirana budžetska sredstva na nivou kantona i postupak dodjele istih trebaju pratiti realne potrebe i prava branilaca i članova njihovih porodica, posebno u slučajevima potrebe hitnog izdvajanja sredstava za potrebe vanredne novčane pomoći,

– inicira višim nivoima vlasti da aktivno djeluju u smislu podrške i insistiranja da se pristupi pravednim izmjenama zakonskih propisa i podzakonskih akata u interesu branilačke populacije koje se odnose naročito na stvaranje zakonskog okvira za izradu projekata, programa i sprovođenju akcija u cilju osiguranja adekvatnog socijalnog ekonomskog statusa pripadnika branilačke populacije – zapošljavanja, prekvalifikacija, stipendiranje redovnog studija i davanje prednosti u školovanju djece pripadnika boračke populacije sa pokazanim dobrim rezultatima u obrazovanju, sportu, kulturi….ali i za sistemsko rješavanje stambenog pitanja.

3.Gradsko vijeće Tuzla smatra potrebnim izmjeniti zakonsku regulativu u smislu da se mogu odobriti vanredna finansijska sredstva bez obzira na istek roka za dobijanje redovnih sredstava.

 1. Gradsko vijeće Tuzla traži od nove vlasti da se odmah po formiranju Parlamenta FBiH, Zastupničkog doma i Doma naroda usaglasi tekst zakona o boračkim pravima, kako bi boračka prava bila bolje rješenja.
 2. Gradsko vijeće Tuzla inicira kod kantonalnih organa vlasti da se poveća visina jednokratne novčane pomoći na nivou Tuzlanskog kantona.

Pod tačkom 12.primljena je k znanju INFORMACIJAO SARADNJI GRADA TUZLE SA INOSTRANIM SUBJEKTIMA I REALIZACIJI PROJEKATA I PROGRAMA IZ OBLASTI MEĐUNARODNE SARADNJE.

 

1.Gradsko vijeće Tuzla daje punu podršku nastavku saradnje Grada Tuzla sa inostranim subjektima i realizaciji projekata i programa iz oblasti međunarodne saradnje te u tom cilju, daje puni legitimitet gradonačelniku Grada Tuzla, da nastavi, u ličnom kontaktu, ostvarivati saradnju sa inostranim subjektima, naročito kada su u pitanju gradovi zemalja članica Evropske unije, koristeći ugled Grada Tuzla te da i dalje, prezentujući Grad Tuzla i njene vrijednosti, poboljšava status Grada Tuzla, što će doprinjeti modernizaciji Grada Tuzla i boljem prosperitetu.

 1. Gradsko vijeće Tuzla podržava zaključke date u materijalu te traži od svih na koje se oni odnose da poduzmu mjere i aktivnosti u cilju njihove realizacije.
 2. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se i dalje nastavi saradnja sa institucijama čije su aktivnosti zaštita prava nacionalnih manjina, kako bi i na taj način, bilo što više projekata koji imaju za cilj zaštitu prava nacionalnih manjina.

Pod tačkom 13.primljena je k znanju INFORMACIJAO REALIZACIJI PROJEKATA IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH TERENA NA PODRUČJU GRADA TUZLE.

1.Gradsko vijeće Tuzla smatra da je Informacijao realizaciji projekata izgradnje, održavanja i korištenja sportskih terena na području grada Tuzletrebala biti potpunija, konkretnija i realnija.

 1. Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica da do februarske sjednice Gradskog vijeća Tuzladostavi informaciju o stanju svih igrališta na području grada Tuzla kako bi vijećnici,na vrijeme i svojim diskusijama, mogliuticati na sanaciju oštećenog mobilijara i tako spriječitinjegovo dalje propadanje i moguće povređivanje djece koja se na njima igraju kao i informaciju o tome da li na području svih mjesnih zajednica na području grada Tuzla postoje dječja igrališta.
 2. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše resornoj službi da traži od predsjednika savjeta svih mjesnih zajednica da obiđu sva igrališta na području grada Tuzla, pregledaju sprave, sačine fotodokumetaciju i istu dostave resornoj službi u cilju dostavljanja Gradskom vijeću kompletnije informacije o stanju dječjih igrališta i sportskih terena.
 3. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše JKP „Pannonica“ Tuzla da se na igralištu na Slanoj Banji, u ljetnom periodu, kada djeca i najviše koriste igralište, u doba visokih temperatura,produži radno vrijeme do 20,00 ili do 21,00 sati.
 4. Gradsko vijeće Tuzla traži da se iznađe način da se riješi problem vozila koja se parkiraju na dječjim igralištima i sportskim terenima koja su obezbjeđena za dječju igru.
 5. Gradsko vijeće Tuzla upućuje zahvalu gospodinu Mladenu Nediću, koji je pređenim kilometrima, koje su građani i poduzetnici mogli otkupiti mogli otkupiti, pokušao obezbijediti što moderniji mobilijar na dječjim igralištima.
 6. Sastavni dio ove Informacije je i diskusija, prijedlozi i sugestije koje je dala vijećnica Merima Softić tokom rasprave.
 7. Gradsko vijeće Tuzla traži od resornih službi dostavljanje informacije o izgradnji Stadiona Tušanj, pregled potrebnim sredstava te sugeriše da se, u cilju završetka ovih radova, ostvari saradnja i zatraži pomoć bivših fudbalera i sportskih radnika, kako tuzlanskih, tako i inostranih klubova.
 8. Gradsko vijeće Tuzla poziva sve društvenoodgovorne kompanije i preduzeća da se uključe u rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih igrališta po uzoru na akciju koja je provedena za rekonstrukciju igrališta na Slatini.
 9. Gradsko vijeće Tuzla smatra da je veoma bitno voditi brigu, kako o dječjim igralištima tako i mobilijaru te u tom smislu traži od resorne službe da iznađe način na koji će se i kojim licima moći prijaviti bilo kakav kvar na mobilijaru dječjeg igrališta.

 

Pod tačkom 14.primljena je k znanju INFORMACIJAO POSTUPANJU SA IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA, PSIMA I MAČKAMA LUTALICAMA NA PODRUČJU GRADA TUZLE.

 1. Gradsko vijeće sugeriše da se prilikom planiranja Budžeta Grada Tuzla za 2019. godinu pokušaju iznaći veća finansijska sredstva za realizaciju projekta provođenja zdravstvenog zbrinjavanja nezbrinutih životinja, a prije svega za proširenje kapaciteta za udomljavanje pasa lutalica i za angažovanje drugog mobilnog tima za uklanjanje opasnih pasa sa ulica.

2.Apeluje se na Službu za inspekcijske poslove da vrši pojačan nadzor nad vlasnicima pasa, u pogledu provođenja Odluke o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinajma, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama.

Pod tačkom 15. razmatran je IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE.

Gradsko vijeće Tuzla je prihvatilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije, te se:

 

– Ismet Džananović razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Kreka,

– Šefik Sarajlić bira na dužnost člana Savjeta MZ Kreka.