28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

1,051

Na dvadesetosmoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 20.12.2018. godine, pod tačkom 2. razmatrani su i usvojeni:

 1. a) BUDŽET GRADA TUZLE ZA PERIOD OD 01.01. – 31.12.2019. GODINE
 2. b) ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA TUZLE ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2019. GODINE.
 1. Gradsko vijeće Tuzla smatra potrebnim aplicirati ka Evropskim fondovima kako bi se na taj način pokušala obezbjediti sredstva zaugradnju kolektora za prečišćavanje kanalizacione mreže.
 2. Gradsko vijeće Tuzla smatra potrebnim uložiti veća sredstva zaizgradnju i održavanje javne rasprave.
 3. Potrebno je da Savjeti mjesnih zajednica ulože dodatne napore, kada je u pitanju obavještavanje stanovnika mjesne zajednice o terminima javnih rasprava, naročito kada je u pitanju javna rasprava o budžetu Grada Tuzla.

4.Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se, ukoliko u narednom periodu dođe do rebalansa Budžeta, pokušaju povećati sredstva za zdravstveno osiguranje za licu u stanju socijalne potrebe. 

 1. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se vodi računa o roku za usvajanje programa raspodjele sredstava iz člana 20 stav 3. Odluke o uzvršenju Budžeta Grada Tuzla za period od 01.01. – 31.12.2018. godine kao i o tome da sve odluke budu realizovane.
 2. U kontekstu energetske efikasnosti i proširenja mreže daljinskog zagrijavanja, sugeriše se da resorne gradske službe na adekvatan način tretiraju i MZ Husino koja se nalazi u istoj zoni kao i MZ Šićki Brod i MZ Bukinjete kako bi građani ove Mjesne zajednice osjetili da se Gradska uprava i Gradsko vijeće i o njima brinu.
 3. Gradsko vijeće sugeriše da se odmah nakon usvajanja Budžeta Grada Tuzla za 2019. godinu, ako je moguće odmah u januaru, krene sa raspisivanjem tendera za projekte za koje je predviđenou Budžetu Grada Tuzla za 2019. godinuda se rade tokom 2019. godine, kako bi se u građevinskoj sezoni moglo otpočeti sa reliziranjem predviđenih projekata te da se, prilikom sklapanja ugovora sa izvođačima radova koji dobiju posao na tenderu, zbog čestog kašnjenja i prolongiranja radova na tom projektima, obavezno uvede garancija pouzdane banke na izvedbene radove.

Pod tačkom 3. razmatran je i usvojen NACRT PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA ZA 2019. GODINU.

 1. Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Tuzla za 2019. godinu upućuje se u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
 2. Za provođenje javne rasprave zadužuju se Stručna služba Gradskog vijeća i Komisija za statutarna pitanja i propise.
 3. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se Informacija o poduzetim mjerama za uništavanje ambrozije, umjesto u junu/lipnju i Informacija o gradskom i prigradskom saobraćaju na području grada Tuzla, umjesto u julu/srpnju, razmatraju u ranijim mjesecima.

 

Pod tačkom 4. razmatrana je i usvojenaODLUKA O NAČINU DODJELJIVANJA JAVNIH PRIZNANJA U 2019. GODINI.

Pod tačkom 5. razmatrana je i usvojenaODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O NAKNADI ZA KORIŠTENJE GRADSKOG I OSTALOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA.

Pod tačkom 6. razmatrana je i usvojena ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA.

Pod tačkom 7. razmatran je i usvojenNACRT ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAZIVIMA ULICA, TRGOVA, MOSTOVA I PARKOVA NA PODRUČJU GRADA TUZLA.

 1. NacrtOdlukeo izmjeni i dopuni Odluke o nazivima ulica, trgova, mostova i parkova na području grada Tuzla upućuje se u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
 2. Za provođenje javne rasprave zadužuju se Stručni tim za određivanje naziva ulica i trgova u gradu Tuzla i Komisija za komunalne poslove i pitanja mjesnih zajednica.

Pod tačkom 8. razmatrani je i donesenoRJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE GRADSKE APOTEKE TUZLA.

– Gradsko vijeće Tuzla traži da se do naredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, ukoliko se nakon dodatne provjere utvrdi da je to u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima JZU Gradske apoteke Tuzla, pripremi akt o imenovanju privremenog predsjednika Upravnog odbora JZU Gradske apoteke Tuzla odnosno da se ubrza postupak konačnog izbora i imenovanja predsjednika Upravnog odbora JZU Gradske apoteke Tuzla.

 

Pod tačkom 9. razmatrana su i usvojena IMOVINSKO-PRAVNA-AKTA:

 1. a) Odluka o dopuni Odluke o uvijetima i načinu pribavljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle
 2. b) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, broj:

 – 01/07-31-3655/2015 (Insanić I. Hamdija, lokacija KO Tuzla II)

Pod tačkom 10. razmatrani su i usvojeni:

 1. a) ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA, POSTUPKU I UTVRĐIVANJA USLOVA I KRITERIJA ZA IMENOVANJE GRADSKOG PRAVOBRANIOCA U GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA I PONIŠTAVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE GRADSKOG PRAVOBRANIOCA U GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA
 2. b) RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GRADSKOG PRAVOBRANIOCA U GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA

Pod tačkom 11. primljena je k znanjuINFORMACIJA O PROBLEMATICI AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA TUZLE.

1.Gradsko vijeće Tuzla traži da se što hitnije ide u realizaciju onoga što je gradonačelnik Grada Tuzlenaveo tokom današnje rasprave o Budžetu Grada Tuzla, kada je u pitanju rješavanje problema aerozagađenja i načini rješavanja individualnih ložišta.

2.Gradsko vijeće Tuzla i dalje ostaje kod svih ranijih zaključaka Gradskog vijeća Tuzla, usvojenih na sjednicama na kojima se vodila raspravao aerozagađenju na području grada Tuzla.

3.Gradsko vijeće Tuzla apeluje na kantonalne organe vlasti da se što prije usvoji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

4.Gradsko vijeće Tuzla apeluje i na građane Tuzle da postanu ekološki osjetljiviji na problematiku aerozagađenja te da, u skladu sa mogućnostima, mijenjaju sadašnje kotlovnice za ekološki prihvatljivije.

5.Gradsko vijeće Tuzla smatra neophodnim povećanje brojaekoloških inspektorau Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

 1. Gradsko vijeće Tuzla traži od menadžmenta Termolektrane Tuzla da, bez obzira na postojanje sudskog spora, promptno djeluje u smislu ispunjavanja uslova za dobijanje studije za ugradnju uređaja za odsumporavanje.

7.Gradsko vijeće Tuzla traži od gradskih službi da prireme inicijativu prema Federalnom ministarstvu i Direkciji cesta FBiH, kako bi krenuli u projekat izgradnje južne magistrale, čime će se bar djelimično ublažiti zagušenje u saobraćaju na Brčanskoj Malti.

8.Gradsko vijeće Tuzla apeluje na javnost, ako se već situacija kada je u pitanju aeroazgađenje ne može proomjeniti,da se djeluje promotivno, da se smanji kretanje na otvorenom, kretanje u periodima najfrekventnijeg saobraćaja, štetnih emisija polutanata, nošenje zaštitnih maski.

 1. Gradsko vijeće Tuzla podržava izradu studije koju rade tuzlanski fakuleti a kako bi građani Tuzle znali ko ih zagađuje.

10.Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se razmotri mogućnost da se dio Ši Sela u vrsti u plan topliikacije.

11.Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se razmotri mogućnost izgradnje ekološkog sela na iInčici.

12.Takođe se sugeriše se da se pravi što više biciklističkih stazakao i da se prikazuje što više edukativnih emisija na ovu temu.

13.Gradsko vijeće Tuzla traži da se sotavi informacija vezamo za blok 7 Termolektraane, u kojoj je to fazi i da li će se graditi blok 7.

14.Gradsko vijeće Tuzla sugeriše Gradskoj upravi da i u budućem periodu sastavni dio informacije budepregled mjera za prevazilaženje sadašnje situacije koja je u zadnje vrijeme sve kritičnija, pa bi jedna od tih mjera mogla biti besplatan parking za vozila na električni pogon, vozila koja vozena plin, mjera zabrane loženja uglja sa velikom koncentracijom sumpora.

15.Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se razmotri mogućnost da Grad Tuzla, u saradnju sa kantonom,iznađe mogućnost upozorenja građana na visoke razine zagađenosti sa programom mjera kako postupati u tim kriznim situacijama.

Pod tačkom 12. razmatrani su i usvojeni:

          a)IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA ODOBRAVANJE JEDNOKRATNE POMOĆI PRIPADNICIMA BRANILAČKE POPULACIJE U 2018. GODINI

b) PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA ODOBRAVANJE JEDNOKRATNE POMOĆI PRIPADNICIMA BRANILAČKE POPULACIJE SA PODRUČJA GRADA TUZLE.

Gradsko vijeće Tuzla traži od Vlade Tuzlanskog kantona da, zbog teške materijalne situacije koja direktno ugrožava brojnu kategoriju boračke populacije,u budžetu za 2019. godinu, na osnovu Programa korištenjasredstava za realizaciju dopunskih prava, predvidi veći iznos sredstava za jednokratnu novčanu pomoć korisnicima sa područja grada Tuzla, omogući njihovu bržu realizaciju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i uz pojednostavljenje propisane procedure, te da se kontinuirano radi na razvijanjus sistema socijalne zaštite i pomoći.

 

Pod tačkom 16. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA ZA IZRADU PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TK ZA 2019. GODINU, usvojen je slijedeći zaključak:

Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedlog Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle i isti proslijeđuje Skupštini Tuzlanskog kantona kao prijedlog Gradskog vijeća Tuzla.

Pod tačkom 17. razmatrani su i usvojeni:

a) IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE O PROVEDENOM JAVNOM OGLASU ZA IZBOR ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE TUZLA

 1. b) RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE TUZLA
 2. c) IZMJENE U SAVJETIMA MJESNIH ZAJEDNICA
 3. d) IZMJENE U KOMISIJAMA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

– Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedlog Komisije za izbori i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika SDA – Stranke demokratske akcije, te se:

– Muhamed Sarajlić razrješava dužnosti predsjednika Savjeta MZ Simin Han

–  Jasmin Hasanović bira na dužnost predsjednika Savjeta MZ Simin Han.

 

– Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedlog Komisije za izbori i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika SDP – Socijaldemokratske partije, te se:

– Derviš Suljkanović razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Šićki Brod,

– Muhamed Žilić bira na dužnost člana Savjeta MZ Šićki Brod.

 

– Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedlog Komisije za izbori i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika Saveza za bolju budućnost BiH – SBB BiH, te se:

– Ermin Halilović razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Ljepunice,

– Arbela Fejzić bira na dužnost člana Savjeta MZ Ljepunice.

 

– Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedlog Komisije za izbori i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika SDP – Socijaldemokratske partije, te se:

Mirza Ćatibušić razrješava dužnosti člana Komisije za mlade, obrazovanje i sport,

– Ana Pejić bira na dužnost člana Komisije za mlade, obrazovanje i sport,

 

 

– Emir Hamzić razrješava dužnosti člana Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoline,

– Fahrudin Sinanović bira dužnost člana Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoline,

– Ljiljana Hadžiavdić razrješava dužnosti člana Komisije za izbor i imenovanja,

-Mersa Turčinović bira na dužnost člana Komisije za  izbor i imenovanja.

 

– Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedlog Komisije za izbori i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika Saveza za bolju budućnost BiH – SBB BiH, te se:

– Almir Brkić razrješava dužnosti člana Komisije za kulturu i očuvanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa,

– Mirza Jarović bira na dužnost člana Komisije za kulturu i očuvanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

 

Za narednu 29. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Tuzla odlažu se slijedeće tačke dnevnog reda:

 

 

 1. RAZMATRANJE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA IZ OBLASTI KULTURE, SPORTA, PITANJA MLADIH, PITANJA NACIONALNIH MANJINA I SARADNJE SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U 2017. GODINI
 2. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU KULTURNO – HISTORIJSKIH INSTITUCIJA GRADA TUZLE

15.RAZMATRANJE INFORMACIJA O STATUSU I STANJU DRUŠTVENIH DOMOVA I ČITAONICA NA PODRUČJU GRADA TUZLE

 1. 18. TEKUĆA PITANJA