29. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

151

Zaključci dvadesetdevete redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane 30.01.2019. godine

Pod tačkom 1.
– usvojen je PRIJEDLOG KOLEGIJA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA ZA ODREĐIVANJE
BUDŽETSKE STAVKE ZA PLAĆANJE LIJEČENJA DJECE I OSTALIH GRAĐANA KOJI SE
NE MOGU LIJEČITI U BIH,
– primljena k znanju INFORMACIJA O PROBLEMATICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE,
ANALIZA PROPISA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE,
– prihvaćena INICIJATIVA ZA DONOŠENJE ZAKONA O FONDU SOLIDARNOSTI ZA
DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE TEŠKIH OBOLJENJA KOD DJECE i ista se proslijeđuje Vladi i
Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

1. Gradsko vijeće Tuzla usvaja Prijedlog za određenje budžetske stavke za plaćanje liječenja djece i ostalih
građana koji se ne mogu liječiti u BiH te time odgovara na apele roditelja i građana za prikupljanje novčane
pomoći, na način da obavezuje gradonačelnika i Službu za budžet i finansije da u Budžetu Grada Tuzla
odrede namjenski budžetski kod ili stavku namjenjenu novčanoj pomoći u finansiranju liječenja djece i
ostalih građana.
2. Gradsko vijeće Tuzla traži da se u Budžetu obezbijede novčana sredstva koja će biti odmah operativna i
na raspolaganju i u slučajevima hitne liječničke potrebe, s obzirom na okolnosti slučajeva bolesti koje se
ne mogu liječiti u BiH i kada je neophodno odmah obezbijediti novčana sredstva za plaćanje troškova
prevoza i liječenja u drugim državama a na osnovu adekvatne medicinske dokumentacije i odgovarajućih
pravilnika.
3. Gradsko vijeće Tuzla traži da se prilikom rebalansa u Budžet uvrste novčana sredstva za plaćanje
liječenja djece i ostalih građana.
4. Gradsko vijeće Tuzla podnosi zahtjev Skupštini i Vladi Tuzlanskog kantona, entitetskim parlamentima,
te Vijeću ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH da se i na tim nivoima vlasti odredi
budžetska stavka za plaćanje liječenja djece i ostalih građana koji se ne mogu liječiti u BiH.
5. Gradsko vijeće Tuzla ukazuje na okolnost da Zavod za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona
posluje sa viškom sredstva od oko 10 miliona maraka (a slično je i u drugim zavodima za zdravstveno
osiguranje) te traži da ta institucija odredi adekvatan novčani fond za plaćanje liječenja djece i ostalih
građana koji se ne mogu liječiti u BiH.
6. Gradsko vijeće Tuzla upućuje preporuku svim opštinskim i gradskim vijećima, kao i kantonalnim
skupštinama, da podrže prijedlog/inicijativu da se u budžetima institucija u BiH odredi budžetska stavka ili
kod za plaćanje liječenja djece i ostalih građana koji se ne mogu liječiti u BiH.

Pod tačkom 3. razmatran je i usvojen PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA ZA 2019. GODINU sa
prijedlozima za izmjene koje je predlagač prihvatio i koji su postali sastavni dio Programa rada Gradskog
vijeća Tuzla za 2019. godinu a koje glase:
– “U Programu rada Gradskog vijeća Tuzla za 2019. godinu:
u oblasti komunalnih djelatnosti:
10. Informacija o održavanju i stanju javnih zelenih površina (parkovi, drvoredi)
ROK: mart/ožujak 2019. godine umjesto maj/svibanj 2019. godine
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima
ROK: mart/ožujak 2019. godine umjesto juni/lipanj 2019. godine (NACRT)
juni/lipanj 2019. godine umjesto septembar/rujan 2019. godine (PRIJEDLOG)
18. Informacija o realizaciji projekata izgradnje, održavanja i korištenja ssportskih terena u mjesnim
zajednicama
ROK: mart/ožujak 2019. godine umjesto novembar/studeni 2019. godine”

Pod tačkom 4. razmatrana je i usvojena ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU.

Pod tačkom 5. razmatrana je i usvojena ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O SNABDIJEVANJU
GRADA TOPLOTNOM ENERGIJOM.

Pod tačkom 6. razmatran je i usvojen NACRT ODLUKE O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE
SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NA
PODRUČJU GRADA TUZLE.

1. Nacrt Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera
smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle upućuje se u javnu raspravu u trajanju od 60
dana.
2. Za provođenje javne rasprave zadužuju se Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove
mjesnih zajednica, Komisija za komunalne poslove i pitanje mjesnih zajednica i Komisija za
prostorno uređenje i zaštitu okoline.
3. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše predlagaču i obrađivaču materijala da se razmotri mogućnost da se
u Odluci o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja
aerozagađenja na području grada Tuzle:
– u članu 4. stav (1) alineja c) na kraju reda, iza riječi “uplanjen,” dodaju riječi “ili podnesen zahtjev
za legalizaciju,”
– u članu 7. stav (1) alineja (b) iza riječi “Općinskog suda u Tuzli” dodaju riječi “ili posjedovni list”
dok u ostalom dijelu tekst alineje ostaje nepromjenjen.
– u članu 7. stav (1) alineja c) na kraju reda, iza riječi “uplanjen,” dodaju riječi “ili podnesen zahtjev
za legalizaciju,”
– u članu 19. riječi “ u periodu od 3 (tri) godine” zamjene riječima “u periodu od 5 (pet) godina”.
– u članu 14. stav (5) između riječi “prijave” i riječi “roku” dodaju riječi “koji u “.

 

Pod tačkom 7. razmatrana je i usvojena ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA I USLOVIMA
UTVRĐIVANJA NOVČANE NAKNADE KOJU PLAĆAJU NOVI KORISNICI TOPLOTNE
ENERGIJE ZA ANGAŽOVANJE KAPACITETA SISTEMA DALJINSKOG ZAGRIJAVANJA
ILI ZA POVEĆANJE ANGAŽOVANOSTI KAPACITETA GRIJANJA.

Pod tačkom 8. razmatrana je i usvojena ODLUKA O NAČINIMA I USLOVIMA PLAĆANJA NAKNADE ZA
POGODNOST GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – RENTA

 

Pod tačkom 9. razmatran je i usvojen NACRT:
a) REGULACIONOG PLANA ZBR (ZONE BUDUĆEG RAZVOJA) “IRAC – JUG” – I
FAZA U TUZLI
b) ODLUKE O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ZBR (ZONE BUDUĆEG
RAZVOJA) “IRAC – JUG” – I FAZA U TUZLI.

1. Nacrt:
a) Regulacionog plana ZBR (zone budućeg razvoja) “Irac jug” – I faza u Tuzli
b) Odluke o provođenju Regulacionog plana ZBR (zone budućeg razvoja) “Irac jug” – I faza u Tuzli
upućuju se u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
2. Za provođenje javne rasprave zadužuju se Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline, UO
Zavod za urbanizam i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Pod tačkom 10. razmatrani su i usvojeni:
a) RJEŠENJE O PRIVEMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG
ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE GRADSKE APOTEKE TUZLA
b) ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE
PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JZU GRADSKE APOTEKE TUZLA ČIJI JE
OSNIVAČ GRAD TUZLA (sa tekstom javnog oglasa)
c) ODLUKA O UTVRĐIVANJU POSEBNIH USLOVA I KRITERIJA ZA IZBOR I
IMENOVANJE PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JZU GRADSKE APOTEKE TUZLA
ČIJI JE OSNIVAČ GRAD TUZLA
d) RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JZU GRADSKE APOTEKE TUZLA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD TUZLA.

Pod tačkom 11. primljena je k znanju INFORMACIJA O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG OGLAŠAVANJA
SA UTVRĐENOM RANG LISTOM KANDIDATA ZA IZBOR ČLANA NADZORNOG ODBORA
ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA U JP GRADSKA VETERINARSKA STANICA DOO TUZLA.

Pod tačkom 12. razmatrana je i usvojena ODLUKA O USVAJANJU VODIČA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA I
INDEKS REGISTRA INFORMACIJA POD KONTROLOM SLUŽBI ZA UPRAVU, STRUČNIH
SLUŽBI I UPRAVNIH ORGANIZACIJA OPĆINE TUZLA.

Pod tačkom 13. razmatrana su i usvojena IMOVINSKO PRAVNA AKTA:
a) Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora neposrednom pogodbom Udruženju Centar
za pružanje usluga u zajednici PUŽ, broj:01-07-31-23-8813/18
b) Zaključak o ispravci greške u Rješenju Općinskog vijeća Tuzla od 02.06.2004. godine,
broj: 01/07-31-6071/03.

Pod tačkom 14. razmatran je i usvojen IZVJEŠTAJ O RADU JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBILIOTEKA
“DERVIŠ SUŠIĆ” TUZLA ZA 2017. GODINU.

Pod tačkom 15. primljena je k znanju INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA IZ OBLASTI KULTURE, SPORTA,
PITANJA MLADIH, PITANJA NACIONALNIH MANJINA I SARADNJE SA
ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U 2017. GODINI.

1. Gradsko vijeće Tuzla upućuje preporuku Sportskom savezu Grada Tuzla da se organizuje liga za
takmičenje osnovnih i srednjih škola sa područja grada Tuzla kao i da se organizuje takmičenje za
djevojčice u nogometu, kako ne bi bile diskriminisane u odnosu na dječake.
2. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše gradonačelniku i Službi za budžet i finansije da se od naredne godine
u Budžet Grada Tuzla uvrste i drugi klubovi, u zavisnosti od njihove uspješnosti na sportskim
takmičenjima, kvaliteta njihovog rada, od broja djece koju uključuju u klubove (članstva), stručnog
kadra i sl.

 

Pod tačkom 16. primljena je k znanju INFORMACIJA O RADU KULTURNO – HISTORIJSKIH INSTITUCIJA
GRADA TUZLE.

Pod tačkom 17. primljena je k znanju INFORMACIJU O REALIZACIJI ZAKLJUČAKA GRADSKOG VIJEĆA
TUZLA OD 12.04.2018. GODINE, POVODOM INICIJATIVE „ZA ŽIVOT SA MANJE BOLI“ U
CILJU NABAVKE SENZORA ZA BEZBOLNO I KONTINUIRANO MJERENJE NIVOA
ŠEĆERA U KRVI ZA DJECU I ODRASLE OBOLJELE OD DIJABETESA.

Gradsko vijeće Tuzla smatra neophodnim nastaviti sa pritiscima na nadležne institucije i ustanove
za realizaciju usvojenih zaključaka Gradskog vijeća Tuzla od 12.04.2018. godine, povodom
Inicijative “Za život sa manje boli” u cilju nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje
nivoa šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa, upućivanjem urgencija i insistiranjem
na dostavljanju informacije, kako o realizaciji zaključaka, tako i dostavljanju informacije o
zakonskim, finansijskim, kadrovskim i svim drugim mogućnostima za njihovu realizaciju, naročito
kada su u pitanu zaključak koji se odnosio na Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH da se
senzor za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi koji detektuje i signalizira previsoke ili preniske
vrijednosti šećera u krvi FREE STYLE LIBRE (ABBOT) ili drugi odgovarajući uređaj (DEXCOM)
i čitač za očitavanje vrijednosti uvrste u odgovarajući Registar lijekova odnosno Registar
medicinskih sredstava koja imaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini, imajući u
vidu činjenicu da u većini evropskih zemalja zdravstveno osiguranje pokriva nabavku ovog uređaja.

Pod tačkom 18. vođena je rasprava o PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA TK 2005-2025.

1. Gradsko vijeće Tuzla ostaje kod zaključaka usvojenih na 22. sjednici Gradskog vijeća Tuzla,
održanoj 16.07.2018. godine, prilikom rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana za
područje Tuzlanskog kantona 2005-2025, a koji glase:
1. Gradsko vijeće Tuzla daje negativno mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje
Tuzlanskog kantona 2005-2025, imajući u vidu veliki broj ozbiljnih primjedbi i sugestija datih na navedeni
planski dokument koji se, najvećim dijelom, odnose na protivljenje Grada Tuzla formiranju novog istražnog
polja “Rasovac” (MZ Tušanj i Lipnica), protivljenje šljačištu “Šićki Brod”, protivljenje formiranju novih
eksploatacionih polja kvarcnog pijeska u MZ Bukinje i Šićki Brod (Pjeskara), protivljenje proširenju
odlagališta Čajići u MZ Par Selo, protivljenje tretmanu kompletnog ležišta uglja na području grada Tuzla
kao ekploatacionog polja jer se radi o istražnom polju uglja a naročito protivljenje pomjeranju granica
Tuzlanskog kantona i teritorije grada Tuzla i ugrožavanju strateških odrednica Prostornog plana Grada
Tuzla 2010-2030.
2. Imajući u vidu naprijed navedeno, Gradsko vijeće Tuzla u potpunosti prihvata zaključke Gradonačelnika
date na Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025 i isti će, kao
zaključak Gradskog vijeća Tuzla odnosno sastavni dio primjedbi i sugestija Gradskog vijeća Tuzla,
proslijediti Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK.
3. Gradsko vijeće Tuzla u potpunosti prihvata Primjedbe i sugestije na Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog
plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. date od strane Stručnog tima Grada Tuzla i iste će
proslijediti Ministarstvu prostornog uređenja izaštite okolice Tuzlanskog kantona kao primjedbe i sugestije
Gradskog vijeća Tuzla.
4. Materijal koji je dostavio Mirnes Ajanović, predsjednik Kluba vijećnika BOSS Bosanske stranke, u vezi
sa sprečavanjem formiranja šljakišta na lokalitetu Površinski kop Šićki Brod, sastavni je dio primjedbi i
sugestija Gradskog vijeća Tuzla na Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog
kantona 2005-2025 i biće dostavljen Ministrastvu prostornog uređenja zaštite okolice Tuzlanskog kantona.
5. Gradsko vijeće Tuzla traži od nadležnog Rudnika da se, u skladu sa ranijim zaključcima Gradskog vijeća
Tuzla, pronađe adekvatan način rješavanja problema građana naselja Čajići do kojih je došlo ne njihovom
krivicom, u cilju obeštećenja njihove imovine kao i pronalaženja adekvatnog prostora u kojem bi ti građani
mogli živjeti.
6. Gradsko vijeće Tuzla traži od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona
informaciju o tome da li za odlagalište “Jezero II” postoji valjana okolinska dozvola.
2. Gradsko vijeće Tuzla, imajući u vidu aktueliziranje priča o formiranju odlagališta šljake i pepela
iz Termoelektrane Tuzla na lokaciji Šićki Brod, jasno se i nedvosmisleno protivi Izmjenama i
dopunama Prostornog plana Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025, koje se
odnose na formiranje i izgradnju odlagališta za deponiranje šljake i pepela iz Termoelektrane Tuzla
na poručju grada Tuzle.
3. Gradsko vijeće Tuzla traži od Gradskog pravobranilaštva Tuzla da, u slučaju usvajanja
Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025 od strane
Skupštine Tuzlanskog kantona, poduzme sve pravne mehanizme za osporavanje uvojenog akta pred
nadležim organom.
4. Gradsko vijeće Tuzla, traži od Vlade Tuzlanskog kantona i Skupštine Tuzlanskog kantona da,
odmah po konstituisanju, najozbiljnije pristupe i analiziraju zaključke i izraženo nezadovoljstvo,
kako Gradskog vijeća Tuzla, tako i Općinskog vijeća Lukavac, kao i oštro protivljenje formiranju
odlagališta šljake na lokaciji Šićki Brod.

Pod tačkom 19. primljena je k znanju INFORMACIJA O STATUSU I STANJU DRUŠTVENIH DOMOVA I
ČITAONICA NA PODRUČJU GRADA TUZLA.

Pod tačkom 20. razmatran je IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA.

1. Gradsko vijeće Tuzla je prihvatilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba
vijećnika Stranke demokratske akcije, te se:
– Eldar Salkić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Centar,
– Husein Džomba bira na dužnost člana Savjeta MZ Centar.
2. Gradsko vijeće Tuzla je prihvatilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba
vijećnika Tuzlanske alternative, te se:
– Miralem Mašić i Rabija Fazlić razrješavaju dužnosti članova Savjeta MZ Gornja Tuzla,
– Sead Mujaković i Samir Čorhodžić biraju na dužnost članova Savjeta MZ Gornja Tuzla.
3. Gradsko vijeće Tuzla je prihvatilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba
vijećnika SDP – Socijaldemokratske partije, te se:
– Emir Hamzić razrješava dužnosti predsjednika Savjeta MZ Centar,
– Alma Avdić bira na dužnost predsjednika Savjeta MZ Centar.
4. Gradsko vijeće Tuzla je prihvatilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba
vijećnika Saveza za bolju budućnost BiH – SBB BiH, te se:
– Edin Ćosić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Kreka,
– Amela Čormehić bira na dužnost člana Savjeta MZ Kreka.
5. Gradsko vijeće Tuzla je prihvatilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba
vijećnika Hrvatske demokratske zajednice BiH – HDZ BiH Tuzla, te se:
– Dražan Galušić razrješava dužnosti člana Mandatno-imunitetske komisije,
– Doris Stjepić-Ćosić bira na dužnost člana Mandatno-imunitetske komisije.