30. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

953

Pod tačkom 1. primljena je k znanju INFORMACIJA O POŽARU NA VELIKOJ PIJACI SA PRIJEDLOGOM MJERA.

1. Gradsko vijeće Tuzla u potpunosti prihvata zaključke Kolegije gradonačelnika Grada Tuzle sa
vanredne sednice Kolegija gradonačelnika, održane 26.02.2019. godine.
2. Gradsko vijeće Tuzla i dalje, kao i uvijek do sada, stoji na raspolaganju, kako Gradskoj upravi, javnim
preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla, tako i građanima, korisnicima
usluga Tržnica – pijaca d.o.o. Tuzla u cilju pomoći oko saniranja šteta nastalih velikim požarom koji se
desio 26.02.2019. godine na Velikoj pijaci.
3. Gradsko vijeće Tuzla i Gradska uprava izražavaju posebnu zahvalnost MUP-u TK, Policijskoj upravi
Tuzla, Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, JKP
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla, JKP Komunalac Tuzla, JKP Saobraćaj i komunikacije – Tuzla d.o.o.
Tuzla, radnicima Tržnica – pijaca d.o.o. Tuzla i svim građanima koji su pomogli u gašenju požara, čime
je spriječena veća šteta na imovini, zdravlju i životu građana.
4. Gradsko vijeće Tuzla traži od Tržnice – pijace d.o.o. Tuzla informaciju o tome da li ovo preduzeće
poduzima sve potrebne i na zakonu zasnovane mjere kako bi se obezbjedila zaštita tržnica i pijaca od
požara i kako bi se preduprijedile ovakve neželjene situacije i posljedice.
5. Gradsko vijeće Tuzla traži od Profesionalne vatrogasne jedinice da za jednu od narednih sjednica
Gradskog vijeća Tuzla dostavi informaciju o potrebama ove jedinice kada je u pitanju oprema, sredstva
i ljudstvo, kako bi i dalje i još efikasnije bila spremna odgovoriti profesionalnim zadacima.

 

Pod tačkom 1. dnevnog reda

INFORMACIJA O POŽARU NA VELIKOJ PIJACI SA PRIJEDLOGOM MJERA, razmatrajući stav
Kolegija Gradskog vijeća Tuzla povodom prijedloga Edima Kadića, samostalnog vijećnika, usvojilo
slijedeće:

1. Konstatuje se da je Kolegij Gradskog vijeća Tuzla, razmatrajući prijedlog Edima Kadića, samostalnog
vijećnika, u okviru rasprave o Informaciji o požaru na Velikoj pijaci sa prijedlogom mjera, isti
okarakterisao čistim politikantstvom, koje je nepotrebno u ovakvim i sličnim situacijama.
2. Konstatuje se da je Kolegij Gradskog vijeća Tuzla zajednički zauzeo stav da će se, predloženim i
usvojenim zaključcima Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle, pružiti adekvatna finansijska pomoć
ugroženim građanima kao i preduzeću Tržnice – pijace d.o.o. Tuzla.
3. Gradsko vijeće Tuzla neće pristati da učestvuje ni u kakvim politikantskim populističkim pokušajima
iskorištavanja ugroženih građana u ovakvim i sličnim situacijama.

Pod tačkom 3. razmatrana je i usvojena ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA U 2019. GODINI.

Pod tačkom 4. razmatrana je i usvojena ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI ZONING PLANA JUŽNE GRADSKE
OBILAZNICE

Gradsko vijeće Tuzla traži da se periodično izvještava o dinamici realizacije ovog planskog dokumenta,
orjentacionim sredstvima potebnim za relizaciju Plana, izvorima iz kojih bi se mogla dobiti potrebna
sredstva, što će umnogome doprinjeti uozbiljenju svih na koje se odnosi izgradnja južne gradske
obilaznice.

Pod tačkom 5. razmatrana je i usvojena ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVOĐENJU PROSTORNOG PLANA GRADA TUZLE ZA PERIOD 2010.-2030. GODINA.

Pod tačkom 6. razmatran je i usvojen NACRT:
a) IZMJENE REGULACIONOG PLANA NEREALIZIRANOG DIJELA PROSTORNE
CJELINE ”PECARA 2 ” U TUZLI
b) ODLUKE O PROVOĐENJU IZMJENE REGULACIONOG PLANA NEREALIZIRANOG
DIJELA PROSTORNE CJELINE ”PECARA 2 ” U TUZLI

1. Nacrt:
a) Izmjene Regulacionog plana nerealiziranog dijela prostorne cjeline ”Pecara 2 ” u Tuzli i
b) Odluke o provođenju Izmjene Regulacionog plana nerealiziranog dijela prostorne cjeline ”Pecara
2 ” u Tuzli
upućuju se u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
2. Za provođenje javne rasprave zadužuju se Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline, UO Zavod
za urbanizam i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoline.
3. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se ubuduće, uz izmjene regulacionih planova, vijećnicima u
materijalu dostavljaju i regulacioni planovi koji se mijenjaju te da se u obrazloženju jasno i decidno
navede zašto je potrebno mijenjati usvojeni regulacioni plan te pojasne okolnosti zbog kojih se, na zahtjev
investitora, vrše prilagodbe, mijenjaju odnosno povećavaju gabariti, mijenjaju parking površine, broj
parking mjesta i slično.
4. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše Zavodu za urbanizam da ubuduće pokušaju biti fleksibilniji kada su u
pitanju opravdani i zakoniti zahtjevi i interesi investitora, pa i ukoliko to nosi za sobom i potrebu izmjene
usvojenog planskog dokumenta, ukoliko to investitor pokaže opravdanim, te je, u tom smislu, potrebno
izlaskom na lice mjesta, utvrditi opravdanost zahtjeva investitora za određenim izmjenama u odnosu na
usvojeni planski dokument, gdje će se zapisnički evidentirati lica koja su izašla na teren i na licu mjesta
utvrdila opravdanost zahtjeva investitora za izmjenama.
5. Gradsko vijeće Tuzla traži od predlagača i obrađivača planskih dokumenata da se ubuduće grafički
dijelovi planskih dokumenata svim vijećnicima dostavljaju u A3 formatu i printani u boji.
6. Gradsko vijeće Tuzla traži od UO Zavod za urbanizam da se razmotri mogućnost da se, prilikom
projektovanja igrališta na ovoj lokaciji kao i na drugim lokacijama, igralište izgradi na način da se može
koristiti za razne sportove, tako da će i na ovaj način Zavod za izgradnju pokazati svoju fleksibilnost
kada su u pitanju, kako interesi investitora, tako i interesi građana.
7. Traži se od Služe za prostorno uređenje i zaštitu okoline UO zavod za urbanizam i Komisije za
prostorno uređenje i zaštitu okoline da, tokom javne rasprave, kao sastavni dio zaključaka, uzmu u
razmatranje primjedbe, prijedloge i sugestije date tokom rasprave po ovoj tački dnevnog reda.
8. Zadužuje se Stručna služba Gradskog vijeća Tuzla da izvod iz stenograma, u dijelu rasprave o ovoj
tački dnevnog reda, dostavi Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline, UO Zavod za urbanizam i
Komisiji za prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Pod tačkom 7. razmatrana je i usvojena ODLUKA O POSTUPKU I UTVRĐIVANJU USLOVA I KRITERIJA ZA IMENOVANJE
GRADSKOG PRAVOBRANIOCA U GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA SA TEKSTOM
JAVNOG OGLASA uz amandman koji je obrađivač prihvatio i koji je postao sastavni dio Odluke a koji
glasi:
„U članu 1. stav 4. Odluke o postupku i utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje gradskog
pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla sa tekstom Javnog oglasa iza riječi “Komisija koju
imenuje Gradsko vijeće Tuzla”, umjesto tačke se stavlja zarez i dodaju riječi “a na prijedlog gradonačelnika.”.

 

Pod tačkom 8. razmatrana su i usvojena IMOVINSKO PRAVNA AKTA:
a) Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora neposrednom pogodbom Udruženju Bosanska
familija – BOSFAM, broj: 01/0-23-8185/2018
b) Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora neposrednom pogodbom Udruženju likovnih
umjetnika „OBLIK“, broj: 01/07-23-439-2019
c) Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora neposrednom pogodbom firmi „INTRAG“ d.o.o. za
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Tuzla, broj: 01/07-23-1048-2019

Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove da što prije razmotri da li
je važeća Odluka Gradskog vijeća Tuzla o davanju u zakup poslovnh zgrada, poslovnih prostorija i
garaža “Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 11/15. i 1/16.) usklađena sa zakonskim propisima koji
regulišu obavezu plaćanja PDV-a i drugim propisima iz ove oblasti, te ukoliko nije, da se za narednu
sjednicu Gradskog vijeća Tuzla pripremi izmjena navedene Odluke, u smislu usklađivanja sa vežećim
zakonskim propisima

Pod tačkom 9. razmatrana je i usvojena STRATEGIJA RAZVOJA GRADA TUZLA 2012-2026 (REVIDIRANA ZA PERIOD 2019-2021).

Pod tačkom 10. razmatran je i usvojen IZVJEŠTAJ O RJEŠAVANJU UPRAVNIH STVARI U UPRAVNOM POSTUPKU U UPRAVI GRADA TUZLA TOKOM 2018. GODINE.

1. Gradsko vijeće Tuzla, u cilju omogućavanja bržeg ostvarivanja prava građana, sugeriše gradskim
službama da se, zbog velikog broja uvaženih žalbi, učinkovitije razmatraju predmeti, kako građani ne bi
bili oštećeni te da se, gdje god je to moguće, kada prvostepeni organ utvrdi da je žalba stranke osnovana,
donese nova odluka i riješi predmet bez dodatnog izlaganja stranaka dodatnim troškovima i gubitku
vremena u drugostepenom postupu.
2. Gradsko vijeće Tuzla traži od pomoćnika gradonačelnika da sačine jednu vrstu analize predmeta
vraćenih na ponovni postupak zbog uvažene žalbe, te utvrde da li postoji okolnost da se može utvrditi da
se u predmetima koja rješavaju određena ovlaštena službena lica koja rješavaju o upravnim stvarima u
upravnom postupku, u većem broju uvažavaju žalbe, vraćaju predmeti na ponovni postupak, ističu
rokovi za rješavanje predmeta, što rezultira kršenjem prava građana na pravično suđenje te je, u tom
smislu, potrebno razmotriti da li postoji osnov za pokretanje odgovarajućeg postupka utvrđivanja
odgovnosti tih lica.
3. Gradsko vijeće Tuzla smatra da treba poduzeti sve aktivnosti u cilju okončanja postupaka legalizacije,
kako se ne bi desilo da isti budu okončani nerješavanjem u zakonskom roku te se, u tom smislu, predlaže
kadrovsko ojačanje Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline.
4. Za jednu od narednih sjednica Gradskog vijeća Tuzla potrebno je pripremiti detaljnu analizu kada je
u pitanju veliki broj neriješenih predmeta, koja ću obuhvatiti broj neriješenih predmeta, probleme u vezi
sa rješavanjem upravnih predmeta, razloge nerješavanja, konkretne mjere koje su poduzete i/ili koje se
trebaju poduzeti u cilju njihovog smanjenja i poboljšanja stanja u rješavanju upravnih predmeta, a sve
u cilju kako građani ne bi ostali uskraćeni za ostvarivanje nekih svojih prava.
5. Gradsko vijeće Tuzla smatra da je potrebno blagovremeno pokretati postupke popune
sistematizovanih a nepopunjenih radnih mjesta, posebno u Službama koje imaju veliki broj neriješenih
predmeta.
6. Gradsko vijeće Tuzla apeluje na Agenciju za državnu službu FBiH da se pokušaju ubrzati procedure
prijema državnih službenika po javnim konkursima kao i na Odbor državne službe za žalbe FBiH da
ubrza procedure rješavanja po žalbama na javne konkurse za prijem državnih službenika.
7. Gradsko vijeće Tuzla, imajući u vidu neujednačenu upravno-sudsku praksu drugostepenih organa pa
i nadležnih sudova kad odlučuju u upravnim stvarima i sudskim postupcima, uključujući i građanske
sporove, traži da nadležna ministarstva, vlade, zakonodavni organi Tuzlanskog kantona, Federacije
Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, pa i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH provede postupak
ujednačavanja upravno-sudske prakse u Bosni i Hercegovini, kako bi se na taj način zaštitila prava svih
na pravičan postupak te se, u tom smislu traži donošenje odgovarajućih odluka kojima bi faktički postala
obavezujuća primjena upravno-sudske prakse u predmetima u kojima postoji ista ili slična pravna
situacija, čime bi se spriječile eventualne manipulacije u upravnim i sudskim postupcima, različitim
tretiranjem i, donekle, proizvoljnom primjenom upravno-sudske prakse koja dovodi do različitog
rješavanja upravnih odnosno sudskih postupaka zasnovanih na istoj ili sličnoj pravnoj situaciji, što je u
suprotnosti sa članom II Ustava Bosne i Hercegovine, prema kojem se prava i slobode, predviđeni u
Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim protokolima, direktno
primjenjuju u Bosni i Hercegovini te ti akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima

Pod tačkom 11. razmatran je IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

Gradsko vijeće Tuzla je prihvatilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba
vijećnika SDA – Stranke demokratske akcije, te se:
– Mirza Salihović razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Husino,
– Kenan Atlić bira na dužnost člana Savjeta MZ Husino.

Pod tačkom 12. razmatran je i usvojen ZAHTJEV PREMA JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ ILI SUOSNIVAČ GRAD TUZLA ZA UREĐENJE I DONOŠENJE PROPISA U CILJU
ISPLAĆIVANJA DO PUNOG IZNOSA PLATE UPOSLENICIMA NA PORODILJSKOM
ODSUSTVU.

Pod tačkom 13. primljeni su k znanju:
a) Obavještenje Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica o razlozima
prolongiranja izrade Odluke o povjeravanju na upravljanje i korištenje trećeg slanog jezera u okviru kompleksa
Panonskih jezera JKP Pannonica d.o.o. Tuzla
b) Obavještenje Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica o razlozima
prolongiranja izrade Informacije o statusu i stanju groblja/mezarja na području Grada Tuzla
c) Obavještenje Sužbe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti o prolongiranju izrade Informacije o
aktivnostima iz oblasti kulture, sporta, pitanja mladih, pitanja nacionalnih manjina i saradnje sa organizacijama
civilnog društva u 2018. godini