31. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

2,802

Na trideset i prvoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 27.03.2019. godine, pod tačkom 2. razmatrani
su i usvojeni:
a) ZONING PLAN PRIVREDNE ZONE MLAKE U TUZLI
b) ODLUKA O PROVOĐENJU ZONING PLANA PRIVREDNE ZONE MLAKE U TUZLI
c) ODLUKA O USVAJANJU ZONING PLANA PRIVREDNE ZONE MLAKE U TUZLI.

Pod tačkom 3. razmatrana su i usvojena IMOVINSKO-PRAVNA AKTA:
a) Odluka o zamjeni nekretnina
b) Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom JKP Vodovod i kanalizacija
d.o.o. Tuzla
c) Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora neposrednom pogodbom Turističkoj zajednici Grada
Tuzla, broj: 01/07-23-469/19
d) Zaključak o odbacivanju kao preuranjenog zahtjeva za utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu,
broj:
– 01/07-31-1585/18 (Šarić H. Bahrudin, lokacija KO Slavinovići).

Pod tačkom 4. razmatran je i usvojen PLAN EDUKACIJE I OBUKE STANOVNIŠTVA U CILJU PREVENCIJE OD DJELOVANJA PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA.

1. Gradsko vijeće Tuzla, imajući u vidu odredbe člana 167. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara
od prirodnih i drugih nesreća, traži od Službe civilne zaštite da iznađe adekvatan način da se djeca u osnovnim
školama (naročito u školama lociranim u zoni visokog i vrlo visokog rizika od zemljotresa, poplava i drugih
prirodnih nesreća) obuče o opasnostima od prirodnih i drugih nesreća i načinu zaštite od tih nesreća, bez obzira na
evidentan nedostatak educiranih trenera, na način da se edukacija vrši korištenjem savremene tehnologije. U tom
smislu Gradsko vijeće Tuzla urgira na realizaciji ranije usvojenog zaključka Gradskog vijeća Tuzla kojim se traži
od nadležnih organa i službi iz oblasti civilne zaštite, da rade na edukaciji stanovništva od rizika od poplava i drugih
prirodnih nesreća i da u navedenu edukaciju po mogućnosti uključe i akademsku zajednicu, koja upravo raspolaže
tim resursima te je u mogućnosti da izradi edukativne video klipove koji bi se emitirali putem javnog RTV servisa
grada Tuzle.
2. Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe civilne zaštite da izvesti Gradsko vijeće Tuzla o realizaciji usvojenih
zaključaka u drugoj polovini godine.
3. Gradsko vijeće Tuzla traži da se, pored edukacija o prirodnim i drugim nesrećama, stanovništvo educira i o
ostalim opasnostima te kako se ponašati kada do njih dođe (u zgradama, na radnom mjestu i slično) u cilju zaštite
života, zdravlja i imovine građana.
4. Gradsko vijeće Tuzla traži da se za namjenu edukacije i obuke stanoviništva u narednim godinama poveća iznos
budžetskih sredstava.
5. Gradsko vijeće Tuzla traži da se i u narednom periodu nastavi sa svim aktivnostima koje se odnose na edukaciju
i obuku stanovništva, što će imati veliki doprinos prevenciji u cilju zaštite života, zdravlja i imovine stanovništva.

Pod tačkom 5. razmatran je i usvojen IZVJEŠTAJ O RADU GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA TUZLA ZA 2018. GODINU.

1. Gradsko vijeće Tuzla smatra da je potrebno pokušati iznaći finansijska sredstva za obnavljanje zastarjele
računarske opreme Gradskog pravobranilaštva Tuzla.
2. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše predlagačima i obrađivačima materijala da ubuduće u svojim informacijama i
izvještajima koje dostavljaju Gradskom vijeću Tuzla informišu Gradsko vijeće o pozitivnim primjerima i
afirmativnim postupcima koje poduzimaju u cilju poboljšanja svog rada, naročito kada je do određenih mjera, radnji
i postupaka došlo na prijedlog odnosno sugestiju Gradskog vijeća Tuzla.
3. Gradsko vijeće Tuzla urgira na dostavljanju odgovora na vijećničko pitanje postavljeno Gradskom
pravobranilaštvu Grada Tuzla na koje nije dostavljen odgovor vijećniku koji ga je postavio.

Pod tačkom 6.- primljena je k znanju Informacija o provedenom postupku javnog oglašavanja s utvrđenom Rang listom kandidata za izbor predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove „Gradske apoteke“ Tuzla i
– usvojeno Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove „Gradske apoteke“ Tuzla.

1. Gradsko vijeće Tuzla smatra potrebnim blagovremeno pokretati, provoditi i okončavati postupke izbora i
imenovanja direktora javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla.
2. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše komisijama za izbor predsjednika i članova Upravnih odbora da se ubuduće,
ukoliko je to propisano, vijećnicima, uz informaciju o provedenom postupku javnog oglašavanja, dostavljaju i kraće
biografije kandidata koji se nalaze na rang listi.
3. Gradsko vijeće Tuzla ne dozvoljava bilo kakve naznake ili implikacije privatizacije javnih preduzeća, javnih
ustanova ili imovine u vlasništvu Grada Tuzla ili isticanje da su javna preduzeća ili javne ustanove čiji je osnivač
ili suosnivač Grad Tuzla samo “na papiru” javne.

Pod tačkom 7. primljena je k znanju INFORMACIJA O PROVEDENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA U 2018. GODINI.

1. Gradsko vijeće traži od Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da razmotri mogućnost donošenja
odgovarajućeg pravilnika kojim bi se propisala obaveza da se na svim prehrambenim proizvodima koji sadrže
vještačke poboljšivače ukusa i vještačke šećere, isti bude navedeni na deklaraciji proizvoda na uočljivi način, a
kako bi kupci znali kakav proizvod kupuju.
2. Gradsko vijeće podržava prijedloge mjera za poboljšanje rada Službe za inspekcijske poslove, date u Informaciji
o provedenim inspekcijskim nadzorima u 2018. godini.
3. Gradsko vijeće Tuzla traži od gradonačelnika Grada Tuzle da, u skladu sa zakonskim i finansijskim
mogućnostima, izvrši kadrovsko i materijalno jačanje Službe za inspekcijske poslove (popuna sistematizacije
adekvatnim brojem inspektora, obezbjeđenje potrebnih vozila i tehnike i slično).
4. Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe za inspekcijske poslove da vrši pojačan inspekcijski nadzor u pogledu
primjene propisa kojim je uređena oblast sanitarne zaštite, kao i nad sprovođenjem propisa koji regulišu komunalnu
oblast, prije svega Odluke o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i
nezbrinutim životinjama (“Službeni glasnik Općine Tuzla”, broj 2/09., 3/10. i 4/12.).
5. Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe za inspekcijske poslove da za jednu od narednih sjednica Gradskog vijeća
dostavi informaciju o tome da li je u objektima u kojima se konzumiraju nargile, istaknuta zabrana konzumiranja
istih osobama mlađim od 18 godina kao sto je to slučaj sa zabranom konzumiranja alkohola.
6. Gradsko vijeće Tuzla, razumijevajući probleme sa kojima se susreće pomoćnik gradonačelnika za inspekcijske
poslove, traži da Graadskom vijeću Tuzla do naredne sjednice dostavi svoje prioritete u radu.

Pod tačkom 8. razmatrana je i prihvaćena INICIJATIVA STRUČNOG TIMA GRADA TUZLA ZA ANALIZU I REVIZIJU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2005-2025. GODINA ZA PONOVNO RAZMATRANJE (PREISPITIVANJE) I PRECIZIRANJE, U SKLADU SA NOVIM
STAVOM STRUČNOG TIMA, ZAKLJUČKA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA OD 16.7.2018. GODINE I
30.01.2019. GODINE KOJI SE ODNOSIO NA PROTIVLJENJE PROŠIRENJU ODLAGALIŠTA ČAJIĆI U MZ PAR SELO.

1. Konstatuje se da je zaključak Gradskog vijeća Tuzla od 16.07.2018. godine i 30.01.2019. godine, koji se odnosio na protivljenje proširenju odlagališta Čajići u MZ Par Selo, a čije ponovno razmatranje (preispitivanje) i preciziranje inicira Stručni tim za analizu i reviziju Izmjena i dopuna Prostornog plana Tuzlanskog kantona za period 2005- 2025.godina, usvojen u potpunosti u skladu sa prijedlogom gradonačelnika Grada Tuzle kao i na osnovu primjedbi i sugestija na Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2015 datih od strane navedenog Stručnog tima.

2. Na osnovu novog stava Stručnog tima za analizu i reviziju Izmjena i dopuna Prostornog plana Tuzlanskog
kantona za period 2005-2025. godina o stručnim mogućnostima proširenja odlagališta Čajići u MZ Par Selo, u tački 1 Zaključaka Gradskog vijeća Tuzla, broj 01-05-4424-2018 od 16.07.2018. godine, usvojenih pod tačkom 2.
dnevnog reda 22. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, prilikom vođenja rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna
Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025 i tački 1. podtačka 1. Zaključaka Gradskog vijeća
Tuzla, broj 01/05-293-2019 od 30.01.2019. godine, usvojenih pod tačkom 18. dnevnog reda 29. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, prilikom vođenja rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025, iza riječi “protivljenje proširenju odlagališta Čajići u MZ Par Selo”, dodaju se riječi “u površini većoj od cca 145 ha, kao i u granicama građevinskog zemljišta sa namjenom stanovanja na teritoriji grada Tuzle, planirane privredne zone i postojeće površine groblja”.

3. Zadužuje se Stručna služba Gradskog vijeća da ove zaključke dostavi Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona

Pod tačkom 9. primljena je k znanju INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKATA IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I
KORIŠTENJA SPORTSKIH TERENA U MJESNIM ZAJEDNICAMA.

1. Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica da se postavi
rasvjeta na onim dječjim igralištima koja do sada nisu osvjetljena i na kojima je postojeća rasvjeta uništena.
2. Gradsko vijeće Tuzla traži od Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da se pokuša obezbijediti
pojačana kontrola policije u večernjim satima na lokalitetima dječjih igrališta.
3. Gradsko vijeće Tuzla traži od JKP Saobraćaj i komunikacije – Tuzla d.o.o. Tuzla da se, u saradnji sa resornom
Službom, postave jasno istaknuti znakovi zabrane konzumiranja alkohola u prostoru predviđenom za igru djece.
4. Gradsko vijeće Tuzla aktuelizira ranije usvojeni zaključak Gradskog vijeća Tuzla kojim se sugeriše JKP
Pannonica Tuzla da se na igralištu na Slanoj Banji, u ljetnom periodu, kada djeca i najviše koriste igralište, u doba visokih temperatura, produži radno vrijeme do 20,00 ili do 21,00 sati.

Pod tačkom 10. razmatran je IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA.

Gradsko vijeće Tuzla je prihvatilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika
Saveza za bolju budućnost BiH – SBB BH, te se:
– Sabahudin Mušanović razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Gornja Tuzla,
– Alen Hajdarević bira na dužnost člana Savjeta MZ Gornja Tuzla.

Pod tačkom 11. primljeni su k znanju:
a) Obavještenje JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla o razlozima
prolongiranja Izvještaja o radu za 2018.
b) Obavještenje Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica o razlozima
prolongiranja izrade materijala predviđenih po Programu rada Gradskog vijeća za 2019. godinu, za 30.
redovnu sjednicu Gradskog vijeća Tuzla (Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o snabdijevanju Grada
toplotnom energijom; Informacija o realizaciji kapitalnih projekata za 2018. godinu, Program kapitalnih
investicija za period 2018-2022 godina po metodologiji GAP-a; Informacija o održavanju i stanju javnih
zelenih površina; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima).