32. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

148

Na tridesetdrugoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 26.04.2019. godine, pod tačkom 1. razmatrani su i usvojeni:

a) REGULACIONI PLAN ZBR (ZONE BUDUĆEG RAZVOJA) IRAC JUG – I FAZA U TUZLI

b) ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLAN ZBR (ZONE BUDUĆEG RAZVOJA) IRAC JUG – I FAZA U TUZLI

c) ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLAN ZBR (ZONE BUDUĆEG RAZVOJA)
IRAC JUG – I FAZA U TUZLI.

Tom prilikom usvojeni su slijedeći ZAKLJUČCI
1. Gradsko vijeće Tuzla pohvaljuje UO Zavod za urbanizam kao i sve članove tima koji su učestvovali u pripremi,
izradi i prezentaciji Regulacionog plana Zone budućeg razvoja Irac Jug – I faza u Tuzli.
2. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše predlagaču i obrađivaču materijala da se na web sranici grada Tuzla objavi video prezentacija Regulacionog plana Zone budućeg razvoja Irac Jug – I faza u Tuzli kao i printana slikovna prezentacija.

3. Gradsko vijeće Tuzla smatra potrebnim informisati Vijeće o svim daljim fazama realizacije ovog Regulacionog
plana te sugeriše da se o njegovoj realizaciji informišu i građani, putem web stranice Grada Tuzla.

4. Gradsko vijeće Tuzla će i ubuduće, kao i uvijek do sada, podržati ovakve projekte koji imaju za cilj privlačenje
investicija, dalji razvoj grada i stvaranje povoljnijeg i ljepšeg ambijenta za život građana Tuzle i privredni,
ekonomski i turistički razvoj grada Tuzla

Pod tačkom 2. razmatrana je i usvojena ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI I DJELOKRUGU RADA GRADSKE UPRAVE GRADA TUZLE.

Pod tačkom 3. razmatrana je i svojena ODLUKA O VISINI ZAKUPNINE STAMBENIH JEDINICA IZGRAĐENIH U PROJEKTIMA CEB II I RSP.

1. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da predstavnici Mjesne zajednice, zajedno sa resornom Službom, još jednom
obave razgovor sa građanima Miladija, koji su izrazili svoje negodovanje zbog useljavanja na području njihove
Mjesne zajednice korisnika socijalnog stanovanja u stambene jedinice izgrađene u projektima CEB II i RSP.
2. Gradsko vijeće Tuzla takođe sugeriše da se sa svim korisnicima stambenih jedinica izgrađenih u projektima CEB II i RSP obavi usmeni razgovor tokom kojeg će se korisnici upoznati sa njihovim pravima ali i obavezama koje
proističu iz ugovora kao i iz Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama te da se naročito upoznaju i upozore na okolnost da mogu izgubiti pravo na korištenje stana, ukoliko budu kršili odredbe ugovora ili odredbe Odluke o
kućnom redu u stambenim zgradama.

Pod tačkom 4. razmatrana je i usvojena ODLUKA U USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA TUZLE uz
Amandmane koji su postali sastavni dio Odluke a koji glase:

Amandman I„U članu 4. stav (1) tačka c) dodaju se riječi „ili dokaz da je pokrenut postupak legalizacije objekta koji je predmet prijave,“

Amandman II „U članu 5. dodaje se tačka d), koja glasi: „da je saglasan da će u roku od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, računajući od dana ugradnje toplotne pumpe, okončati postupak legalizacije objekta koji je predmet prijave.“

Amandman III
„U članu 7. stav (1) tačka (c) dodaju se riječi „ili dokaz da je pokrenut postupak legalizacije objekta koji je predmet prijave,“ U istom članu stav (1) tačka (f) dodaju se riječi „ kao i da će u roku od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, računajući od dana ugradnje toplotne pumpe, okončati postupak legalizacije objekta koji je predmet prijave.“

Amandman IV
„ U članu 10. dodaje se novi stav (3), koji glasi: „(3) Utrošak sredstava po konačnim rang listama iz stava (1) ovog člana vrši se prvenstveno za objekte za koje je izdata građevinska ili upotrebna dozvola, odnosno postoji dokaz da je isti uplanjen, dok se utrošak preostalih sredstava vrši za objekte za koje je dostavljen dokaz da je pokrenut postupak legalizacije.“ Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).“

1. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se maksimalno koristi javni medijski servis Grada Tuzle, kako bi se što više
građana upoznalo sa Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera
smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle, te kako bi se građani afirmisali da se prijavljuju na javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje nabavke i ugradnje toplotnih pumpi i kako bi im se dodatno pojasnile prednosti nabavke i ugradnje toplotnih pumpi i utopljavanja objekata.

2. Gradsko vijeće Tuzla takođe smatra potrebnim, u cilju smanjenja aerozagađenja, inicirati prema višim nivoima
vlasti, izmjenu zakonskih propisa koji regulišu prolaz automobila kroz centar grada, po uzoru na druge evropske
gradove.

3. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se razmotri mogućnost izgradnje gradske obilaznice, u cilju smanjenja
aerozagađenja na području grada Tuzle.

Pod tačkom 5. razmatrana je i usvojena ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAZIVIMA ULICA I TRGOVA U GRADU TUZLI I NASELJIMA NA PODRUČJU GRADA TUZLE

Pod tačkom 6. razmatrana su i usvojena IMOVINSKO-PRAVNA AKTA:
a) Odluka o dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža
b) Odluka o raspisivanju Javnog oglasa o davanju u zakup poslovnih prostorija (sa tekstom
Javnog oglasa)
c) Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, broj: 01/07-31-
5433/10 (u korist Tomičić Zorane, lokacija KO Tuzla II)
d) Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, broj: 01/07-31-
8347/18 (u korist JP „Direkcija za izgradnju“ doo za inžinjering i usluge Tuzla i Simičić Mirsada iz Tuzle,
lokacija KO Tuzla II).

Pod tačkom 7. razmatran je i usvojen IZVJEŠTAJ O RADU JU NARODNO POZORIŠTE TUZLA ZA 2018. GODINU.

Gradsko vijeće Tuzla sugeriše Vladi Tuzlanskog kantona, kao suosnivaču JU Narodno pozorište Tuzla, da, imajući u vidu poteškoće sa kojima se susreće ova Ustanova u svom radu zbog nedostatka potrebnih stručnih kadrova, da saglasnost za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta i zapošljavanje kadrova neophodnih za rad ove Javne ustanove.

Pod tačkom 8. primljena je k znanju INFORMACIJA O PROVOĐENJU PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA SA PLANOM AKTIVNOSTI NA PROVOĐENJU MJERA U VISOKORIZIČNIM PODRUČJIMA OD
POPLAVA I KLIZIŠTA.

Pod tačkom 9. primljena je k znanju INFOMACIJA O GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA PODRUČJU GRADA TUZLA.

1. Gradsko vijeće Tuzla izražava nezadovoljstvo neprisustovanjem, uredno pozvanog obrađivača Informacije,
sjednici Gradskog vijeća Tuzla.
2. Gradsko vijeće Tuzla smatra da se još uvijek nisu stekli uslovi za zaustavljanje saobraćaja na autobuskim
stanicama „Istok“ i „Zapad“ a koje se odnose na kantonalne linije.
3. Gradsko vijeće Tuzla smatra neophodnim pojačati inspekcijski nadzor, kada je u pitanju nelegalan taksi prevoz
na području grada Tuzla, kao i gradski prevoz putnika koji obavljaju prevoznici iz drugih općina, suprotno
zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.
4. Gradsko vijeće Tuzla traži od Gradskog i prigradskog saobraćaja dd Tuzla da dostavi Gradskom vijeću Tuzla
rezultate ankete istraživanja Udruženja potrošača “Klub potrošača TK”.
5. Gradsko vijeće Tuzla smatra potrebnim ostvariti bolju saradnju Gradskog i prigradskog saobraćaja dd Tuzla sa
Gradskom upravom Grada Tuzle.
6. Gradsko vijeće Tuzla urgira na realizaciji ranije usvojenih zaključaka Gradskog vijeća Tuzla koji su se odnosili
na rješavanje problema gradskog saobraćaja na području grada Tuzle.

Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedlog Kolegija Gradskog vijeća te se za narednu 33. redovnu sjednicu Gradskog
vijeća Tuzla odlažu slijedeće tačke dnevnog reda:
10. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA
11. TEKUĆA PITANJA
a) Obavještenje JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla o razlozima prolongiranja Izvještaja o
radu i poslovanju za 2018. godinu
b) Obavještenje JP Gradska veterinarska stanica d.o.o.Tuzla o razlozima prolongiranja Izvještaja o radu i poslovanju
za 2018. godinu
c) Obavještenje JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla o razlozima prolongiranja Informacije o stanju u oblasti
vodosnabdijevanja
d) Obavještenje Službe za budžet i finansije o razlozima prolongiranja Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Budžeta
Grada Tuzle za period 01.01.- 31.12.2018. godine i Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.- 31.03.2019.
godine
e) Obavještenje Službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove o razlozima prolongiranja nacrta Odluke o
prosječnoj konačnoj cijeni stambenog prostora iz prethodne godine
f) Obavještenje JZNU Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, broj 17.03-2579/19 od 11.04.2019. godine o
prolongiranju Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstveno – nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“
Tuzla
13. VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Pod tačkom 12. vođena je RASPRAVA O OBAVEZI SVIH DA PODUZIMAJU MJERE U CILJU SPREČAVANJA
RATNOHUŠKAČKE RETORIKE I UGROŽAVANJA MIRA U BIH.

– Gradsko vijeće Tuzla osuđuje svaki oblik ugrožavanja mira, radikalizacije ratnohuškačke retorike u BiH koji
provode pojedini politički subjekti, kako kroz svoje javne istupe, tako i kroz bespotrebne i neopravdane namjere
formiranja rezervnih sastava policije, a što u konačnici uveliko ugrožava mir i stvara opravdan strah i
nezadovoljstvo kod svih građana Bosne i Hercegovine. Gradsko vijeće Tuzla traži od Visokog predstavnika za BiH,
Valentina Inzka, da poduzme sve mjere za hitno sprečavanje i adekvatno sankcionisanje svih onih koji zagovaraju
ratnohuškačku retoriku, a sve u cilju očuvanja mira i sprečavanja bilo kakve najave potencijalnih ratnih sukoba i
podsjećanja na ratni period 1992-95. godine.
– Ukoliko visoki predstavnik za BiH, Valentin Inzko, ne bude djelovao hitno u skladu sa svojim ovlastima i
obavezama u cilju sprečavanja ratnohuškačke retorike, očuvanja mira u Bosni i Hercegovini i Opšteg okvirnog
sporazuma za BiH, Gradsko vijeće Tuzla će se obratiti zemljama članicama Vijeća za provedbu mira u BiH i
Ujedinjenim nacijama, u cilju donošenja adekvatnih odluka kako bi se obezbijedio mir i sigurnost svih građana u
BiH.