33. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

176

Na tridesettrećoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 28.05.2019. godine, pod tačkom 2. razmatrane
su i usvojene:
a) IZMJENE REGULACIONOG PLANA NEREALIZIRANOG DIJELA PROSTORNE CJELINE
„PECARA 2” U TUZLI
b) ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENE REGULACIONOG PLANA NEREALIZIRANOG
DIJELA PROSTORNE CJELINE „PECARA 2” U TUZLI
c) ODLUKA O USVAJANJU IZMJENE REGULACIONOG PLANA NEREALIZIRANOG DIJELA
PROSTORNE CJELINE “PECARA 2” U TUZLI.

Pod tačkom 3. razmatrana su i usvojena ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA
CENTRALNOG GRADSKOG GROBLJA „DREŽNIK” U TUZLI.

Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica da se
prilikom dostavljanja naredne informacije o statusu i stanju grobalja/mezarja na području grada Tuzle
dostavi i informacija o tome da li na teritoriji mjesnih zajednica, naročito prigradskih mjesnih zajednica,
postoje lokacije odnosno parcele koje bi se mogle pretvoriti u lokalna groblja/mezarja a kako bi se, u saradnji
sa mjesnim zajednicama, vjerskim zajednicama, pogrebnim društvima i građanima, razmotrila mogućnost
proširenja lokalnih groblja/mezarja.

Pod tačkom 4. razmatrana su i usvojena ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DJELOKRUGU I ORGANIZACIJI RADA UPRAVE GRADA TUZLE.

Pod tačkom 5. razmatrana je i usvojena ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA I RASPOLAGANJA
NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA TUZLE.

Pod tačkom 6. razmatrana su i usvojena IMOVINSKO-PRAVNA AKTA:
a) Odluka o zamjeni i pribavljanju nekretnina
b) Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće
prilazne saobraćajnice u kompleks “DITA 1977” u Tuzli sa izgradnjom dvostranog uzdignutog trotoara
c) Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, broj:
– 01/07-31-3594/14 (Brzović V. Hazir lokacija KO Slavinovići)

Pod tačkom 7. razmatrano je i usvojeno RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA
IMENOVANJE GRADSKOG PRAVOBRANIOCA U GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA.

Pod tačkom 8. razmatrani su i usvojeni:
a) IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PROMETNE VRIJEDNOSTI
NEPOKRETNOSTI I PRAVA
b) RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PROMETNE VRIJEDNOSTI
NEPOKRETNOSTI I PRAVA.

Gradsko vijeće Tuzla sugeriše Vladi Tuzlanskog kantona da razmotri i analizira akt Ministarstva finansija
Federacije Bosne i Hercegovine, broj 10-3/03-02-1-9/03, upućen Poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalnom
poreznom uredu Tuzla, odnosno da se sa aspekta postojećeg dvostrukog oporezivanja analizira primjena Zakona o
porezu na promet nepokretnosti i prava (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 11/01., 13/01., 13/03., 12/16.
i 11/18.) i njegova usklađenost sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 9/05., 35/05.,
100/08. i 33/17.), imajući u vidu i pravna mišljenja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao i međunarodne propise
koji definišu da se ne može ista stvar dva puta oporezovati, što potvrđuju i odluke Evropskog suda za ljudska prava
u Strasbourgu te da se, s tim u vezi, Vlada Tuzlanskog kantona izjasni da li se radi o dvostrukom oporezivanju i da
li postoji namjera ukidanja dvostrukog oporezivanja.

Pod tačkom 9. razmatran je i usvojen AKCIONI PLAN OBEZBJEĐENJA SREDSTAVA EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA
POVRATNIKA, RASELJENIH I SOCIJALNO UGROŽENIH LICA GRADA TUZLE ZA PERIOD 2019-
2020 GODINU.

Pod tačkom 10. razmatrana je i usvojena ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DAVANJE U ZAKUP
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA TUZLE.

Pod tačkom 11. razmatran je i usvojen NACRT ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAZIVIMA ULICA I TRGOVA U GRADU TUZLI I NASELJIMA NA PODRUČJU GRADA TUZLE

1. Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nazivima ulica i trgova u gradu Tuzli i naseljima na području
grada Tuzle upućuje se u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
2. Za provođenje javne rasprave zadužuju se Stručni tim za određivanje naziva ulica i trgova u gradu Tuzla,
Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i Komisija za komunalne poslove i
pitanja mjesnih zajednica.

Pod tačkom 12. razmatran je IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA.

1. Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika
Demokratske fronte, te se:
– Emina Busuladžić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Jala,
– Edin Hurić bira na dužnost člana Savjeta MZ Jala,
– Stjepan Božić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Srednja Lipnica,
– Ramo Husagić bira na dužnost člana Savjeta MZ Srednja Lipnica,
– Mevludin Mahmutović razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Ljepunice,
– Nezif Mešić bira na dužnost člana Savjeta MZ Ljepunice,
– Fejzo Begović razrješava dužnosti člana Koordinacijske radne grupe za izradu Programa kapitalnih investicija
Grada Tuzla,
– Asim Bujaković bira na dužnost člana Koordinacijske radne grupe za izradu Programa kapitalnih investicija Grada
Tuzla.
2. Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika
Socijaldemokratske partije BiH – SDP BiH, te se:
– Mijo Pranjić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Par Selo,
– Zlatko Vidaković bira na dužnost člana Savjeta MZ Par Selo.
3. Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika
Saveza za bolju budućnost BiH – SBB BiH, te se:
– Senahid Hodžić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Slatina,
– Emina Kalesić bira na dužnost člana Savjeta MZ Slatina.
4. Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika
BOSS Bosanske stranke, te se:
– Senail Ajšić i Ilija Novak biraju bira na dužnost članova Savjeta MZ Mramor.
5. Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika
Socijaldemokratske partije BiH – SDP BiH, te se:
– Amra Čaškić razrješava dužnosti člana Komisije za mlade, obrazovanje i sport,
– Pašaga Ferhatović bira na dužnost člana Komisije za mlade, obrazovanje i sport.