34. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

2,285

Pod tačkom 1. razmatrani su i usvojeni:
a) IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA TUZLE ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE
b) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2018.
GODINE
c) IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA TUZLE ZA PERIOD 01.01. DO 31.03.2019. GODINE
d) ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA GRADA TUZLE ZA PERIOD 01.01. DO
31.12.2019. GODINE
e) ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA TUZLE ZA
2019. GODINU.

1. U skladu sa zaključcima Gradskog vijeća Tuzla sa sjednice održane 30.01.2019. godine, zadužuje se
gradonačelnik Grada Tuzle da, zajedno sa resornim gradskim službama, putem preraspodjele u Budžetu Grada
Tuzle za 2019. godinu, na poziciji grantovi pojedincima – socijalne jednokratne pomoći, obezbijedi dodatnih
100.000,00 KM u cilju pružanja pomoći građanima grada Tuzle, djeci i odraslima, za liječenje teških bolesti koje
se isključivo mogu liječiti u inostranstvu.
2. Zadužuje se resorna gradska služba da pripremi izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima i postupku za
ostvarivanje prava na proširene oblike socijalne pomoći, kao i interventnu jednokratnu pomoć za lica u stanju
socijalne potrebe na području grada Tuzle, a kojim će se utvrditi način i kriteriji dodjele dodatnih sredstava za
potrebe liječenja u inostranstvu.
3. Gradsko vijeće Tuzla traži od gradonačelnika i resorne službe da na jednoj od narednih sjednica izvjeste
Gradsko vijeće Tuzla o realizaciji navedenih zaključaka.
4. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše gradonačelniku i resornoj službi da se razmotri mogućnost da se, radi efikasnijeg
djelovanja i skraćivanja rokova, dio poslova oko saniranja udarnih rupa dodijeli jednom od javnih preduzeća čiji
je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla.

Pod tačkom 2. Gradsko vijeće Tuzla je dalo SAGLASNOST NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI GRADSKIH
ORGANA UPRAVE I STRUČNIH SLUŽBI GRADA TUZLE uz ispravku tehničke greške u okviru
organizacione jedinice 10. Služba civilne zaštite, Odjeljenje za vatrogastvo – Profesionalna vatrogasna
jedinica, na način da se:
– radno mjesto 10.2.9. Vatrogasac automehaničar briše iz teksta Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji
gradskih organa uprave i stručnih službi Grada Tuzle, a ostala radna mjesta se pomijeraju po redoslijedu.
– broj izvršilaca na sadašnjem radnom mjestu 10.2.11. Vatrogasac – telefonist poveća za jednog izvršioca i
da konačan broj izvršilaca bude četiri izvršioca.
Navedena ispravka tehničke greške postaje sastavni dio teksta Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji
gradskih organa uprave i stručnih službi Grada Tuzle.

Pod tačkom 3. razmatrana je i usvojena ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM
DJELATNOSTIMA.

Pod tačkom 4. razmatrana je i usvojena ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA
KOMUNALNE NAKNADE.

Pod tačkom 5. razmatrana je i usvojena ODLUKA O PROSJEČNOJ KONAČNOJ GRAĐEVINSKOJ CIJENI
STAMBENOG PROSTORA IZ PRETHODNE GODINE.

Pod tačkom 6. razmatrana je i usvojena ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA
I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA TUZLE.

Pod tačkom 7. razmatrana su i usvojena IMOVINSKO-PRAVNA AKTA:
a) Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom JP “BIT CENTAR” d.o.o Tuzla
b) Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom Radničkom sportskom društvu
“Sloboda”
c) Rješenje o utvrđivanju prava suvlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, broj:
– 01/07-31-7818/18 (Dževdetbegović Mirza i Merima, lokacija KO Tuzla II)
d) Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, broj:
– 01/07-31-665/19 (Bilalić Š. Samir, lokacija KO Tuzla II)
e) Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu, broj
– 01/07-31-5165/19 (“TUZLA-FARM” d.o.o. Tuzla, lokacija KO Kovačevo Selo)

Pod tačkom 8. razmatrano je i usvojeno RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GRADSKOG
PRAVOBRANIOCA U GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA.

Pod tačkom 9. razmatrano je i usvojeno RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG
OGLASA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA, PROSTORIJA I GARAŽA

1. Gradsko vijeće Tuzla upućuje pohvale menadžmentima javnih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad
Tuzla, čiji su izvještaji za 2018. godinu razmatrani na 34. redovnoj sjednici Gradskog vijeća, kako za uspješan rad
i poslovanje preduzeća tako i za sam način izvještavanja Gradskog vijeća Tuzla o radu i poslovanju kao i za
savjestan i odgovoran odnos prema Gradskom vijeću Tuzla, kada su u pitanju zaključci, prijedlozi i sugestije,
upućivane menadžmentima preduzeća.
2. Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe za opću upravu i zajedničke poslove i od Ministarstva unutrašnjih poslova
Tuzlanskog kantona informaciju o broju rođenih i broju umrlih lica na području grada Tuzle za posljednjih 5
godina (statistički podatak kojim raspolažu).
3. Gradsko vijeće Tuzla traži od direktora javnih preduzeća da u pisanoj formi dostave odgovore na pitanja
postavljena od strane vijećnika i informaciju o mogućnostima realizacije prijedloga i sugestija datih tokom
rasprave na 34. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla.
4. Zadužuje se Stručna služba Gradskog vijeća da preduzećima, čiji su izvještaji o radu i poslovanju razmatrani na
34. redovnoj sjednici Gradskog vijeća, dostavi izvod iz stenograma, u dijelu rasprave o izvještajima o radu i
poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla za 2018. godinu