35. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

0 134

1. Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe civilne zaštite da, uz sljedeću informaciju o upravljanju i održavanju
zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama, dostavi i podatak da li je i u kom iznosu, u skladu sa članom 36.
Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, broj 14/15.), Grad Tuzla finansirao ili sufinansirao nužne popravke na zajedničkim
dijelovima i uređajima zgrade.
2. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše gradonačelniku Grada Tuzle i resornim službama da se razmotri mogućnost
osnivanja javnog preduzeća za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, ukoliko se steknu
zakonski uslovi za to.
3. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše Skupštini Tuzlanskog kantona da se razmotri mogućnost izmjene Zakona o
korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, broj 14/15.) na način da se gradovima i općinama da mogućnost osnivanja javnih preduzeća sa
namjenom upravljanja i održavanja odnosno povjeravanja poslova upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i
uređaja zgrade nekom od postojećim javnim preduzećima.
4. Gradsko vijeće Tuzla smatra neophodnom sinhronizaciju gradskih službi za upravu, naročito kada su u pitanju
Služba civilne zaštite i Služba za inspekcijske poslove.
5. Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe za inspekcijske poslove da pojača inspekcijski nadzor, naročito kada su u
pitanju zajedničke prostorije, u cilju sprečavanja ugrožavanja života, zdravlja i imovine građana.
6. Gradsko vijeće Tuzla smatra da, pored etažnih vlasnika, i predstavnici etažnih vlasnika i upravitelji moraju
proći adekvatnu edukaciju.
7. Gradsko vijeće Tuzla traži od upravitelja zgrada na području grada Tuzle da izvršavaju zakonom propisane
obaveze, kako bi se doprinjelo poboljšanju situacije u oblasti upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i
uređaja zgrade.
8. Gradsko vijeće Tuzla, imajući u vidu učestale pojave da se u stanovima neplanski i bez kontrole i nadzora, vrše
rušenja nosivih stubova i zidova, koji ugrožavaju statiku zgrade, smatra potrebnim posebno urediti pitanje
kontrole i nadzora tih radova a sve u cilju očuvanja, kao statike zgrade, tako i sprečavanja posljedica koje mogu
ugroziti život, zdravlje i imovinu etažnih vlasnika i građana.
9. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše resornoj službi da se, putem oglasnih ploča, etažni vlasnici upoznaju sa pravima
i obavezama koje prostiču iz Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
(“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 14/15.) i podzakonskih akata.
10. Gradsko vijeće Tuzla smatra da je, u cilju poboljšanja stanja u oblastu upravljanja i održavanja zajedničkih
dijelova i uređaja zgrade, potrebno obezbjediti dodatna sredstva, kako u Budžetu Grada Tuzla, tako i projektima
energetske efikasnosti i povlačenjem sredstava iz evropskih fondova.
11. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se razmotri mogućnost kategorizacije stambenih objekata prema godini
izgradnje odnosno stepenu oštećenja.
12. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se napravi plan uređenja fasada zgrada na području grada Tuzle, a koje su u
vlasništvu Grada Tuzla, na osnovu kojeg bi se, kako dodatnim sredstvima u Budžetu Grada Tuzla, projektima
energetske efikasnosti, tako i sredstvima koja bi izdvojili etažni vlasnici, uredile fasade i poboljšao izgled grada.
13. Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe civilne zaštite da pripremi inicijativu za izmjenu Zakona o korištenju,
upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj
14/15.).
14. Gradsko vijeće Tuzla traži od Skupštine Tuzlanskog kantona i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite
okolice Tuzlanskog kantona da razmotre sve primjedbe, prijedloge i sugestije, kao i prijedloge za izmjene i
dopune Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, broj 14/15.), date od strane vijećnika tokom rasprave.
15. Zadužuje se Stručna služba Gradskog vijeća da izvod iz zapisnika sa 35. redovne sjednice Gradskog vijeća
Tuzla dostavi Skupštini Tuzlanskog kantona i Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog
kantona.
16. Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe civilne zaštite da se očituje o svim primjedbama, prijedlozoma i
sugestijama datim od strane vijećnika tokom rasprave.
17. Zadužuje se Stručna služba Gradskog vijeća da izvod iz stenograma sa 35. redovne sjednice Gradskog vijeća
dostavi Službi civilne zaštite

Pod tačkom 3. razmatrana je i usvojena ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O
FORMIRANJU RADNOG TIJELA ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG
PARTNERSTVA.

Gradsko vijeće Tuzla traži od obrađivača da se, prije objavljivanja Odluke o davanju prethodne saglasnosti na
prijedlog Odluke o formiranju radnog tijela za pripremu prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva u
“Službenom glasniku Grada Tuzle” ista koriguje na način da se u nazivu i tekstu Odluke, umjesto skraćenog
unese puni naziv projekta

Pod tačkom 4. primljena je k znanju INFORMACIJA O PROVOĐENJU POLITIKE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I
AKTIVNOSTIMA GRADONAČELNIKA GRADA TUZLE ZA 2018. GODINU

Gradsko vijeće Tuzla daje punu podršku zaključcima – pravcima razvoja u 2019. godini, datim u Informaciji o
provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima gradonačelnika Grada Tuzle za 2018. godinu i
realizaciji svih zacrtanih ciljeva

Pod tačkom 5. razmatrani su i usvojeni IZVJEŠTAJI O RADU JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD TUZLA ZA 2018. GODINU:
a) JU DOM PENZIONERA TUZLA
b) JU „GRADSKI STADION TUŠANJ“ TUZLA
c) JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE „NAŠE DIJETE“ TUZLA
d) JU CENTAR ZA KULTURU TUZLA
e) JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA

1. Gradsko vijeće Tuzla poziva sve ustanove i institucije koje imaju dugovanja prema javnim ustanovama koje su
u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Tuzla, da izmire svoja dugovanja, kako rad i funkcionisanje ovih javnih
ustanova, zbog nenaplaćenih potraživanja, ne bi bili dovedeni u pitanje.
2. Gradsko vijeće Tuzla traži od resorne službe i menadžmenta javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač
ili suosnivač Grad Tuzla da sastavni dio izvještaja, ubuduće, bude i podatak o najvišoj i najnižoj plati uposlenika.
a) JU DOM PENZIONERA TUZLA
1. Gradsko vijeće Tuzla traži od gradonačelnika Grada Tuzle, gradskih službi i menadžmenta JU Dom penzionera
Tuzla da se, odmah nakon što svi korisnici kolektivnog centra u Mihatovićima budu smješteni u za to izgrađene i
namjenjene objekte kolektivnog stanovanja, pokrenu aktivnosti na uređenju objekata u Mihatovićima, u cilju
stvaranja uslova za otvaranje centra za smještaj i brigu osoba treće životne dobi.
2. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se u narednim godinama pokušaju obezbjediti sredstva za obnavljanje fasade
na objektu JU Dom penzionera Tuzla.
b) JU „GRADSKI STADION TUŠANJ“ TUZLA
1. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše gradonačelniku Grada Tuzle, Službi za budžet i finansije i resornoj službi da se,
u saradnji sa JU „Gradski stadion Tušanj“ Tuzla u narednom periodu, pokušaju obezbjediti uslovi za održavanje
atletskih takmičenja na Gradskom stadionu „Tušanj“.
2. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše menadžmentu FK „Sloboda“ da, u skladu sa stavovima Kolegija predočenim
direktoru FK „Sloboda“ na vanrednoj sjednici Kolegija, održanoj 02.07.2019. godine, pokrenu aktivnosti na
rješavanju problema u ovom Klubu, kako bi ovaj Klub, kao prvoligaš, dočekao obilježavanje stogodišnjice svog
postojanja.
c) JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE „NAŠE DIJETE“ TUZLA
1. Gradsko vijeće Tuzla traži od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da što prije usvoji izmjene
Pedagoških standarda za predškolski odgoj i obrazovanje Tuzlanskog kantona, kako bi se omogućio upis većeg
broja djece u predškolske ustanove i smanjile liste čekanja.
2. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše gradonačelniku, resornoj službi i menadžmentu JU za predškolski odgoj i
obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla da se razmotri mogućnost otvaranja novog objekta na području Novog Naselja u
Solini.
3. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se pokušaju obezbjediti dodatna budžetska sredstva za realizaciju ciljeva i
strateških opredjeljenja ove Javne ustanove, usmjerenih ka poboljšanju rada i kvaliteta usluga predškolskog
odgoja i obrazovanja.
4. Gradsko vijeće Tuzla traži od JKP Komunalac Tuzla da se što prije pokosi nepokošeni dio u blizini obdaništa
„Pčelica“ prema koritu rijeke Jale.
e) JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA
1. Gradsko vijeće Tuzla upućuje apel svim građanima Tuzle da ne daju novac licima koja prose na ulici, naročito
kada su u pitanju maoleljetna lica, jer se time, ne samo ugrožava bezbjednost tih lica i svih drugih učesnika u
saobraćaju, nego se i pospješuje mogućnost trgovine djecom.
2. Gradsko vijeće Tuzla traži od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona da
obezbjedi punu primjenu Zakona a što se odnosi na redovnu i kontinuiranu isplatu prava porodicama sa djecom
koja nisu bila obuhvaćena u prethodnom periodu.
3. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da, kada su u pitanju aktivnosti koje implementira Centar za socijalni rad Tuzla,
u saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama, a koje su direktno ili indirektno vezane za romsku
populaciju, predstavnik Roma bude predložen od romskih nevladinih organizacija koje djuluju na području grada
Tuzle.
4. Gradsko vijeće Tuzla traži da se raspiše oglas za prijem u radni odnos najmanje jednog socijalnog radnika i 1
psihologa.

Pod tačkom 6. primljena je k znanju INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJA POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE NA PODRUČJU GRADA TUZLE U 2018. GODINI.

Gradsko vijeće Tuzla traži od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona isplatu neisplaćnih poticaja, kao i redovnu isplatu
poticaja, kako bi se moglo realizovati sve što je planirano po pitanju poljoprivredne proizvodnje.

Pod tačkom 7. primljena je k znanju INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKATA IZ OBLASTI RAZVOJA I
PODUZETNIŠTVA ZA 2018. GODINU.

Pod tačkom 8. primljena je k znanju INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA IZ OBLASTI KULTURE, SPORTA, PITANJA
MLADIH, PITANJA NACIONALNIH MANJINA I SARADNJE SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG
DRUŠTVA U 2018. GODINI.

Pod tačkom 9. primljena je k znanju INFORMACIJA O POKRETANJU POSTUPKA DODJELE PODRUČJA DJELOVANJA
VETERINARSKIM STANICAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA SA PRIJEDLOGOM
MJERA.

1. Gradsko vijeće Tuzla traži da Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva odmah stavi van snage
Pravilnik o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine” 5/16.), a ukoliko navedeni Pravilnik ne bude stavljen van snage, da se poduzmu
radnje i mjere iz tačke 2., 3. i 4. ovih prijedloga zaključaka.
2. Gradsko vijeće Tuzla traži da se pokrene postupak za ocjenu ustavnosti Pravilnika o uslovima za osnivanje i obavljanje
veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja („Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine”, 5/16.),
kojim je povrijeđena odredba člana 2. Ustava FBiH tačka h) pravo na slobodu kretanja, tačka k) pravo na imovinu, tačka 1)
osnovna sloboda na rad i tačka o) pravo na zdravstvenu zaštitu (postupanjem u skladu sa citiranim Pravilnikom direktno se
ugrožava zdravlje i sigurnost građana),
3. Gradsko vijeće Tuzla traži da se, u skladu sa odredbarna člana IV.C.3.(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, te u
skladu sa Zakonom o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 6/95. i 37/03.), a u vezi sa članom 4. tačka 6. Europske povelje o lokalnoj samoupravi, pokrene postupak
zaštite prava na lokalnu samoupravu, imajući u vidu da Grad Tuzla kao jedinica lokalne samouprave nije konsultovana
prilikom donošenja Pravilnika o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja
djelovanja. Osim toga primjenom Pravilnika i gore citirane Odluke, zbog podjele terena bit će potrebna dodatna finansijska
sredstva za obavljanje poslova javne veterinarske službe i to iz Budžeta Grada Tuzle, čime je izvršena povreda prava na
izvore finasiranja jedinica lokalne samouprave iz člana 4. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.
4. Gradsko vijeće Tuzla traži da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona obustavi sve
postupke vezano za Odluku i javni poziv o pokretanju postupka dodjele područja djelovanja veterinarskim stanicama na
području Tuzlanskog kantona, do donošenja konačne odluke o ustavnosti, u suprotnom Gradsko vijeće Tuzla će pokrenuti
krivičnu prijavu protiv ministra u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona.
5. Gradsko vijeće Tuzla traži od Stručne službe Gradskog vijeća da, uz zaključke, svima na koji se isti odnose, dostavi i
kompletnu dokumentaciju dostavljenu od strane JP Gradska veterinarska stanica Tuzla.