37. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

0 3,295

Pod tačkom 2. razmatrana je i usvojena ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA U 2019. GODINI.

Gradsko vijeće Tuzla traži od Komisije za odlikovanja i priznanja da, ubuduće, ranije pokreće proceduru za
dodjelu javnih priznanja raspisivanjem javnog konkursa za predlaganje dobitnika javnih priznanja grada Tuzle u
povodu obilježavanja značajnih datuma iz historije Grada Tuzle i Bosne i Hercegovine, kako bi članovima
Kolegija Gradskog vijeća, najkasnije mjesec dana prije datuma održavanja sjednice na kojoj će se dodjeljivati
javna priznanja, bio dostavljen prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja.

Pod tačkom 3. razmatrana je i usvojena ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O ORGANIZIRANJU I
FUNKCIONISANJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH
I DRUGIH NESREĆA U GRADU TUZLI.

Pod tačkom 4. razmatrana je i usvojena ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU uz
amandman koji je postao sastavni dio Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom redu i koji glasi:

“Član 1.
U članu 5. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj 4/10., 9/10. i 1/11. i
„Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 11/15., 9/16., 1/18., 5/18. i 1/19.), (u daljem tekstu: Odluka), iza stava 2.
dodaju se novi stavovi 3. i 4. koji glase:
„Na Trgu Slobode radi zaštite slobode okupljanja građana nije dopušteno privremeno zauzimanje javnih površina
u svrhu organizovanja političkih skupova od strane političkih subjekata.“
„Okupljanje političkih subjekata je dopušteno na više lokacija u historijskoj jezgri, istočnom i zapadnom dijelu
grada Tuzle, pod uslovima utvrđenim ovom Odlukom.“
Dosadašnji stavovi 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. i 11. postaju stavovi 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. i 13.”

Pod tačkom 5. razmatrana je i usvojena ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA, KRITERIJIMA I
POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA
AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA TUZLE.

Pod tačkom 6. razmatrana su i usvojena IMOVINSKO-PRAVNA AKTA:
a) Odluka o prestanku prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla
b) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj: 01/07-31-5843/19

Pod tačkom 7. razmatrano je i usvojeno RJEŠENJE O PRIHVATANJU OSTAVKE I RAZRJEŠENJU ČLANA
GRADSKE IZBORNE KOMISIJE TUZLA.

Pod tačkom 8. primljena je k znanju INFORMACIJA O STANJU U FUDBALSKOM KLUBU „SLOBODA“ TUZLA.

– Gradsko vijeće Tuzla, s obzirom na sve veće obaveze Fudbalskog kluba „Sloboda“ Tuzla, traži od menadžmenta
Fudbalskog kluba „Sloboda“ Tuzla da se na prvoj narednoj sjednici Skupštine Kluba donesu odgovarajuće odluke
i druga akta koja će omogućiti pronalaženje strateškog partnera, spremnog da uloži svoj kapital u Fudbalski klub
„Sloboda“ i na taj način rastereti RSD „Sloboda“ Tuzla pa samim tim i budžet Grada Tuzle.
– Gradsko vijeće Tuzla traži od gradonačelnika i od Službe za budžet i finansije da se za narednu, oktobarsku
sjednicu Gradskog vijeća, a kako bi se spriječile štetne posljedice u vidu gubitka statusa premijerligaša, što bi
opet onemogućilo pronalaženje adekvatnog strateškog partnera i što bi imalo nepopravljive posljedice za razvoj
fudbala u Tuzli, pripremi rebalans Budžeta Grada Tuzle za 2019. godinu, kako bi se RSD „Sloboda“ Tuzla
obezbjedilo ukupno 500.000,00 KM dodatnih sredstava, koja će se namjenski preusmjeriti u Fudbalski klub
„Sloboda“ Tuzla.
– Gradsko vijeće Tuzla traži od gradonačelnika Grada Tuzle i Službe za budžet i finansije da se i prije oktobarske
sjednice, putem preraspodjele budžetskih sredstava Fudbalskom klubu „Sloboda“ Tuzla, od ukupno traženih
500.000,00 KM, odmah obezbijedi iznos od 100.000,00 KM te da se navedena sredstva, u najkraćem roku,
doznače za potrebe Kluba, s tim da će se ova sredstva isključivo trošiti u svrhu isplate plata i drugih troškova
igrača, plaćanja troškova igranja utakmica, organizovanja odlazaka Kluba na gostujuće utakmice i smještaja,
održavanja trenažnog procesa.
– Gradsko vijeće Tuzla traži od Upravnog odbora Fudbalskog kluba „Sloboda“ Tuzla da Gradskom vijeću Tuzla
dostavi izvještaj o utrošku ovih sredstava dobijenih od Grada Tuzla preraspodjelom i rebalanskom Budžeta Grada
Tuzle, u protivnom, ukoliko se utrošak sredstava ne opravda odnosno ukoliko se sredstva budu nenamjenski
trošila, Fudbalski klub „Sloboda“ Tuzla neće moći računati na finansijsku niti bilo koju drugu podršku i pomoć
Grada Tuzle u narednoj godini.
– Gradsko vijeće Tuzla smatra potrebnim da svi politički subjekti koji paricipiraju u Gradskom vijeću Tuzla
putem svojih poslanika i predstavnika u višim nivoima vlasti, iniciraju izmjene Zakona o doprinosima u dijelu
doprinosa na lične dohotke profesionalnih sportista na način da se isti smanje sa 72% na 32%.
– Gradsko vijeće Tuzla traži od resornog Federalnog ministarstva kulture i sporta i Ministarstva za kulturu, sport i
mlade Tuzlanskog kantona da se povećaju sredstva koja se izdvajaju za RSD „Sloboda“ Tuzla i Fudbalski klub
„Sloboda“ Tuzla.
– Gradsko vijeće Tuzla traži od menadžmenta Fudbalskog kluba „Sloboda“ Tuzla da dostavi informaciju o tome
ko su uposlenici Fudbalskog kluba „Sloboda“ Tuzla, kolika su njihova primanja i ko su članovi Upravnog odbora
Kluba.
– Gradsko vijeće Tuzla sugeriše Skupštini Fudbalskog kluba „Sloboda“ da, u skladu sa svojim statutarnim
ovlastima, izvrši reorganizaciju Skupštine, u cilju poboljšanja stanja u Fudbalskom klubu

Pod tačkom 9. razmatran je i usvojen IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
D.O.O. TUZLA ZA 2018. GODINU.

Gradsko vijeće Tuzla zadužuje sva javna preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla da u narednom
periodu pripreme i Gradskom vijeću Tuzla dostave prijedlog odgovarajućeg akta kojim će se imovina javnih
preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla proglasiti dobrom u opštoj upotrebi i staviti na upotrebu svim
građanima grada Tuzle.

Pod tačkom 10. razmatran je i usvojen IZVJEŠTAJ O RADU JZNU DOM ZDRAVLJA „DR. MUSTAFA ŠEHOVIĆ“
TUZLA ZA 2018. GODINU.

– Gradsko vijeće Tuzla sugeriše Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona i Zavodu zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona da se razmotri mogućnost uvođenja kategorizacije domova zdravlja, uz izmjenu
odgovarajućih normativnih akata, što bi umnogome poboljšalo kvalitet rada ove zdravstvene Ustanove.
– Gradsko vijeće Tuzla sugeriše višim nivoima vlasti da usaglase ili izmjene propise koji regulišu zdravstvenu
zaštitu a tiču se izdavanja besplatnih ljekarskih uvjerenja predškolske i školske djece na način da time budu
obuhvaćene sve zdravstvane ustanove, kako javne tako i privatne.
– Gradsko vijeće Tuzla apeluje na privatne zdravstvene ustanove na području grada Tuzle da slijede primjer
JZNU Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla u smislu izdavanja besplatnih ljekarskih uvjerenja za djecu
predškolskog i školskog uzrasta.
– Traži se od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da Gradskom vijeću Tuzla dostavi informaciju
o tačnom iznosu sredstava koja su doznačena JZNU Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla na ime izdavanja
ljekarskih uvjerenja za upis djece u obavezan predškolski odgoj i osnovnu školu.
– Gradsko vijeće Tuzla traži od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da se finansijska sredstva
koja stoje na raspolaganju Zavodu, koriste na način da se prilikom liječenja ili odlučivanja o načinu liječenja
pacijenata, posebno od strane ljekarskih komisija i konzilija, pacijentima pruži sva potrebna i moguća liječnička
ili medikamentna pomoć, bez obzira na starost pacijenta ili zdravstveno stanje i težinu bolesti pacijenta, a ne da
se, prilikom odlučivanja o pružanju liječničke ili medikamentne pomoći, naročito kada su u pitanju teško bolesni
pacijenti, ista uskraćuje zbog predvidljivog ishoda, čime se takvim bolesnicima, naročito onima koji boluju od
najtežih bolesti, uskraćivanjem često skupe terapije, uskraćuje ne samo pravo na liječenje nego i pravo na život,
zanemarujući pri tome činjenicu da svi pacijenti imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i da niko nema pravo
građanima, koji su godinama plaćali doprinose, tu zaštitu uskratiti te, nauštrb humanosti, ostvarivati uštede i
milionske viškove u budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja.
– S tim u vezi, Gradsko vijeće Tuzla traži od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da uputi apel
svim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona da opredjeljujući faktori liječniku pri donošenju
odluke o liječenju, izboru metode liječenja i terapije budu humanost, bezrezervno pravo pacijenta na najbolju
moguću zdravstvenu zaštitu, pravo na život, bez obzira na godine života pacijenta, “isplativost” prepisivanja
skupe terapije pacijentu sa malim šansama za izlječenje, ostvarivanje ušteda. Kako bi se omogućilo liječnicima da
liječe pacijente, ne razmišljajući pri tome prvenstveno o utrošku sredstava, cijeni lijeka ili određene terapije,
potrebno je voditi računa o tome da se poslovanje zdravstvene ustanove razdvoji od potrošnje lijekova jer
potrošnja lijekova direktno utiče na poslovanje ustanove odnosno zbog prekoračenja potrošnje lijekova smanjuje
se tranša koju zdravstvena ustanova dobija u skladu sa prosječnom potrošnjom lijekova po osiguranom licu, čime
se, ne samo “kažnjavaju” ljudi koji su bolesni, nego na ovaj način zavodi zdravstvenog osiguranja, kao finansijeri,
“kažnjavaju” i zdravstvene ustanove, domove zdravlja, bolnice, kliničke centre, ne samo na nivou Kantona nego i
na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i cijele Bosne i Hercegovine.
– Traži se od JZNU Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla da Gradskom vijeću Tuzla dostavi informaciju o
realizaciji inicijativa vezanih za izgradnju lifta u centralnoj zgradi Doma zdravlja i prilazne rampe na
Pedijatrijskoj klinici te planiranim rokovima završetka navedenih radova.

Pod tačkom 11. donesen je ZAKLJUČAK PO ZAHTJEVU ZA IZUZEĆE PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA
PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE GRADSKOG PRAVOBRANIOCA U
GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA

Pod tačkom 12. primljena je k znanju INFORMACIJA O REALIZACIJI ZAKLJUČAKA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA
U VEZI SA INICIJATIVOM „ZA ŽIVOT SA MANJE BOLI“ U CILJU NABAVKE SENZORA ZA
BEZBJEDNO I KONTINUIRANO MJERENJE NIVOA ŠEĆERA U KRVI ZA DJECU I ODRASLE
OBOLJELE OD DIJABETESA.

Gradsko vijeće Tuzla upućuje urgenciju Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH za dostavljanje
informacije da li je kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH registrovan senzor za kontinuirano
mjerenje nivoa glukoze u krvi, te ako jeste, koji senzor je registrovan, ko je proizvođač registrovanog senzora te
ko je zastupnik proizvođača koji je registrovao senzor u Bosni i Hercegovini.
– Gradsko vijeće Tuzla upućuje urgenciju Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Zavodu zdravstvenog osiguranja
i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalnim vladama i kantonalnim zavodima zdravstvenog
osiguranja za donošenje odgovarajućeg pravilnika i drugih akata i osiguranje finansijskih sredstava za provedbu
Inicijative “Za život sa manje boli”, koju je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u cilju stavljanja
senzora za kontinuirano mjerenje nivoa glukoze u krvi na pozitivnu A listu ili da se uvrste u pozitivnu listu
ortopedskih pomagala i njihovo finansiranje, u potpunosti, putem Zavoda zdravstvenog osiguranja, kako bi bili
dostupni svim oboljelim od dijabetesa pod istim uslovima i besplatno.
– Ovlašćuje se predsjedavajući Gradskog vijeća Tuzla da, odmah po dobijanju dokaza da je kod Agencije za
lijekove i medicinska sredstva BiH registrovan senzor za mjerenje nivoa glokoze u krvi, uputi navedenu urgenciju
Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i
Hercegovine, kantonalnim vladama i Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
– Gradsko vijeće Tuzla urgira na realizaciji zaključka Gradskog vijeća Tuzla usvojenog na 18. redovnoj sjednici
Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 12.04.2018. godine, kojim se sugeriše Zavodu zdravstvenog osiguranja i
reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine da se razmotri mogućnost da se sredstva za sufinansiranje trakica za
kontrolu šećera preusmjere za nabavku senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje glukoze odnosno nivoa
šećera u krvi i čitača za očitavanje vrijednosti.

Pod tačkom 13. prinmjena je k znanju INFORMACIJA O REALIZIRANJU PROJEKTA HARMONIZACIJE
KATASTARSKIH I ZEMLJIŠNO-KNJIŽNIH PODATAKA PREMA PROJEKTU REGISTRACIJE
NEKRETNINA.

Pod tačkom 14. primljena je k znanju INFORMACIJA O PROVEDENIM HITNIM INTERVENTNIM MJERAMA NA
SANACIJI KLIZIŠTA NA PODRUČJU GRADA TUZLA U SKLADU SA POTPISANIM OKVIRNIM
SPORAZUMOM 2018/2019 GODINA.

Gradsko vijeće Tuzla smatra potrebnim obezbjediti dodatna finansijska sredstva za provođenje interventnih
mjera na sanacijama klizišta na cijeloj teritoriji grada Tuzle.
– Gradsko vijeće Tuzla urgira na realizaciji ranije usvojenog zaključka Gradskog vijeća Tuzla kojim se tražilo od
resornih službi da poduzmu sve što je potrebno, kada su u pitanju podneseni zahtjevi građana na svim lokacijama
koje su ugrožene klizištima te da informišu građane (putem mjesnih zajednica, u razgovoru sa građanima i sl.) o
načinima i mogućnostima saniranja klizišta, pa i samofinansiranjem saniranja, ili učešćem određenim procentom
u finansiranju sanacije klizišta, kako bi i time spriječile moguće katastrofalne posljedice u slučaju aktiviranja
klizišta kao i kako bi se omogućila legalizacija objekata saniranjem klizišta. S tim u vezi, na jednu od narednih
sjednica potrebno je dostaviti Gradskom vijeću informaciju o načinu i mogućnostima rješavanja problema
saniranja klizišta učešćem građana.
– Gradsko vijeće Tuzla smatra da je potreban aktivniji nadzor Službe za inspekcijske poslove nad bespravnom
gradnjom i divljim deponijama.
– Gradsko vijeće Tuzla sugeriše Službi civilne zaštite da inicira zajedničke aktivnosti na izradi promotivnih i
edukativnih klipova, u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli i medijskim servisom Grada Tuzle JP RTV 7 Tuzla.
– Gradsko vijeće Tuzla predlaže da se novac koji se dobije sa viših nivoa vlasti, od Vlade Tuzlanskog kantona i
Kantonalnog štaba civilne zaštite, usmjeri na aktivnosti čišćenja, osobito za radove na regulaciji vodotoka tamo
gdje ih nema a koji su pobrojani u Izvještaju o procjeni šteta od poplava, dostavljenom od stane Službe civilne
zaštite

Pod tačkom 15. razmatran je IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE.

1. Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika
Socijaldemokratske partije BiH, Kluba vijećnika Tuzlanske alternative i samostalne vijećnice Amele Ćehajić te
se:
– Almir Alibegović razrješava dužnosti predsjednika Savjeta MZ Mejdan,
– Advija Fuljacan bira na dužnost predsjednika Savjeta MZ Mejdan,
– Sulejman Damadžić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Mejdan,
– Meho Mujagić bira na dužnost člana Savjeta MZ Mejdan,
– Dragana Pantić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Simin Han,
– Hasib Huseinović bira na dužnost člana Savjeta MZ Simin Han,
– Amra Đapo razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Brčanska Malta,
– Dževad Šljivić bira na dužnost člana Savjeta MZ Brčanska Malta,
– Nazif Mešić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Ljepunice,
– Rizah Halilović bira na dužnost člana Savjeta MZ Ljepunice,
– Mustafa Spahić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Kiseljak,
– Mersudin Grbić bira na dužnost člana Savjeta MZ Kiseljak,
– Ervin Džinić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Slavinovići,
– Ivo Bradvić bira na dužnost člana Savjeta MZ Slavinovići,
– Amela Zaimović razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Stari Grad,
– Amir Berbić bira na dužnost člana Savjeta MZ Stari Grad,
– Sakib Isaković razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Šićki Brod,
– Nenad Banović bira na dužnost člana Savjeta MZ Šićki Brod,
– Bajazit Hasić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Donja Obodnica,
– Seid Hasić bira na dužnost člana Savjeta MZ Donja Obodnica,
– Mirsad Jaranović razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Ši Selo,
– Esma Kurević bira na dužnost člana Savjeta MZ Ši Selo,
– Minela Ibeljić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Bukinje,
– Muhamed Mustafić bira na dužnost člana Savjeta MZ Bukinje,
– Rifat Mešić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Mramor,
– Senaid Bašić bira na dužnost člana Savjeta MZ Mramor,
– Husnija Žilić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Solana,
– Jasmin Dropić bira na dužnost člana Savjeta MZ Solana,
– Edin Hurić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Jala,
– Nedim Delagić bira na dužnost člana Savjeta MZ Jala,
– Sabina Jogunčić razrješava dužnosti člana Komisije za ljudska prava i slobode,
– Marija Jurčenko bira na dužnost člana Komisije za ljudska prava i slobode,
– Damir Muratović razrješava dužnosti člana Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoline,
– Ljuba Franjić bira na dužnost člana Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoline,
– Lejla Mehanović razrješava dužnosti člana Komisije za mlade, obrazovanje i sport,
– Ivana Živković bira na dužnost člana Komisije za mlade, obrazovanje i sport,
– Azra Jusić razrješava dužnosti člana Komisije za jednakopravnost polova,
– Aida Sinanović bira na dužnost člana Komisije za jednakopravnost polova,
– Kenan Huremović razrješava dužnosti člana Komisije za saradnju sa jedinicama lokalne uprave i samouprave,
– Mirza Osmančević bira na dužnost člana Komisije za saradnju sa jedinicama lokalne uprave i samouprave.
2. Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika
Socijaldemokratske partije BiH, te se:
– Pašaga Ferhatović razrješava dužnosti člana Komisije za mlade, obrazovanje i sport,
– Elvisa Jusić bira na dužnost člana Komisije za mlade, obrazovanje i sport.

Pod tačkom 16. TEKUĆA PITANJA primljeni su k znanju:
a) Obavještenje Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline o razlozima prolongiranja izrade nacrta
Zoning plana privredne zone „Šići“
b) Obavještenje Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica o razlozima
prolongiranja izrade nacrta Odluke o komunalnom redu
c) Obavještenje Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica o razlozima
prolongiranja izrade Informacije o postupanju sa izgubljenim i napuštenim životinjama, psima i mačkama
lutalicama.