38. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

0 556

Pod tačkom 2. razmatrani su i usvojeni:
a) NACRT BUDŽETA GRADA TUZLE ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2020. GODINE
b) NACRT ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA TUZLE ZA PERIOD 01.01.- 31.12.2020.
GODINE
c) ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA GRADA TUZLE ZA PERIOD 01.01. –
31.12.2019. GODINE
d) IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA TUZLA ZA PERIOD 01.01 – 30.09.2019. GODINE.

1. Nacrt Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2020. godine i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Grada
Tuzle za period 01.01. – 31.12.2020. godine, upućuju se u javnu raspravu, koja će trajati 30 (trideset) dana.
2. Za provođenje javne rasprave zadužuju se Služba za budžet i finansije i Komisija za ekonomske odnose.
3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Tuzle da donese odluku o načinu provođenja javne rasprave o Nacrtu
Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2020. godine i o Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za
period 01.01. do 31.12.2020. godine.
4. Nacrt Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2020. godine i nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Grada
Tuzle za period 01.01. – 31.12.2020. godine će se objaviti na web stranici Grada Tuzle, kako bi što veći broj
građana, savjeta mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i ostalih zainteresovanih uzeo učešća u javnoj
raspravi.
5. Potrebno je da Savjeti mjesnih zajednica ulože dodatne napore, kada je u pitanju obavještavanje stanovnika
mjesne zajednice o terminima održavanja javne rasprave.
6. Gradonačelnik Grada Tuzle i Služba za budžet i finansije će razmotriti i analizirati prijedloge, primjedbe i
sugestije svih vijećnika, date tokom rasprave o nacrtu Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2020. godine
i nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2020. godine.
7. Zadužuje se Stručna služba Gradskog vijeća da izvod iz stenograma sa 38. redovne sjednice Gradskog vijeća
Tuzla dostavi gradonačelniku Grada Tuzle, Službi za budžet i finansije i Komisiji za ekonomske odnose

1. Gradsko vijeće Tuzla se najoštrije suprotstavlja namjeri Elektroprivrede BiH za povećanje cijene usluge
isporuke električne energije.
2. Zadužuje se sekretar Gradskog vijeća Tuzla da sve zaključke koji su predloženi tokom rasprave po tački 3.
dnevnog reda 38. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla dostavi članovima Kolegija Gradskog vijeća Tuzla.

Pod tačkom 4.
razmatrana je i usvojena ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU
DODJELE SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NA
PODRUČJU GRADA TUZLE.

pod tačkom 5.
razmatrani su i usvojeni NACRT:
a) ZONING PLANA PRIVREDNE ZONE „ŠIĆI“
b) ODLUKE O PROVOĐENJE ZONING PLANA PRIVREDNE ZONE „ŠIĆI“

1. Nacrt Zoning plana Privredne zone „Šići“ i Odluke o provođenju Zoning plana Privredne zone „Šići“ upućuju
se na javnu raspravu, koja će trajati 30 (trideset) dana.
2. Za provođenje javne rasprave zadužuju se Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline, UO Zavod za
urbanizam, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Komisija za ekonomske odnose.

Pod tačkom 6. razmatrana je i usvojena ODLUKA O PRISTUPANJU SPORAZUMU GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I
ENERGIJU I IZRADI AKCIONOG PLANA ZA ODRŽIVU ENERGIJU I BORBU PROTIV KLIMATSKIH
PROMJENA (SUSTAINABLE ENERGY AND CLIMATE ACTION PLAN – SECAP).

Pod tačkom 7. utvrđen je NACRT PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA ZA 2020. GODINU

1. Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Tuzla za 2020. godinu upućuje se u javnu raspravu, koja će trajati 30
(trideset) dana.
2. Za provođenje javne rasprave zadužuju se Stručna služba Gradskog vijeća i Komisija za statutarna pitanja i
propise.
3. Gradsko vijeće Tuzla traži od Komisije za statutarna pitanja i propise da pripremi potpunu informaciju u vezi
sa primjenom odredbi Statuta Općine Tuzla, Statutarnom odlukom o Gradu Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu
Tuzla i sa dosadašnjom provedenom procedurom donošenja Statuta Grada Tuzla, kako bi se spriječile
zlonamjerne i pogrešne informacije da Grad Tuzla funkcioniše bez važećih statutarno – normativnih akata.
4. Gradsko vijeće Tuzla traži od Komisije za statutarna pitanja i propise da za narednu sjednicu Gradskog vijeća
Tuzla dostavi prijedlog Statuta Grada Tuzla

Pod tačkom 8. razmatrana su i usvojena IMOVINSKO-PRAVNA AKTA:
a) Odluka o izmjenama Odluke o dobru u općoj upotrebi (JKP Pannonica d.o.o. Tuzla)
b) Odluka o utvrđivanju javnog interesa (izgradnja elektroenergetskog objekta priključnog srednjonaponskog
voda TS Kojšino 2 do TS Kozlovac)
c) Odluka o utvrđivanju javnog interesa (postavljanje priključnih kablova za trafostanicu KSF Krojčica 4)

Pod tačkom 9. prinljena
je k znanju:
a) INFORMACIJA O REALIZACIJI KAPITALNIH PROJEKATA ZA 2018. GODINU (putevi, vodovodna
i kanalizaciona mreža, toplifikacija, javna rasvjeta i projekti iz drugih oblasti)
i usvojeni:
b) PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA TUZLE ZA PERIOD 2019-2023. GODINE
c) ODLUKA O NAČINU I PROCEDURI AŽURIRANJA PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA

Pod tačkom 9. prinljena je k znanju:
a) INFORMACIJA O REALIZACIJI KAPITALNIH PROJEKATA ZA 2018. GODINU (putevi, vodovodna
i kanalizaciona mreža, toplifikacija, javna rasvjeta i projekti iz drugih oblasti)
i usvojeni:
b) PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA TUZLE ZA PERIOD 2019-2023. GODINE
c) ODLUKA O NAČINU I PROCEDURI AŽURIRANJA PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA

Pod tačkom 9. prinljena je k znanju:
a) INFORMACIJA O REALIZACIJI KAPITALNIH PROJEKATA ZA 2018. GODINU (putevi, vodovodna
i kanalizaciona mreža, toplifikacija, javna rasvjeta i projekti iz drugih oblasti)
i usvojeni:
b) PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA TUZLE ZA PERIOD 2019-2023. GODINE
c) ODLUKA O NAČINU I PROCEDURI AŽURIRANJA PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA

Pod tačkom 10. primljena je k znanju INFORMACIJA O REALIZOVANIM AKTIVNOSTIMA U POSLOVNOJ ZONI
„KREKA-SJEVER“ U TUZLI.

Pod tačkom 11. primljena je k znanju INFORMACIJA O REALIZACIJI AKTIVNOSTI NA RJEŠAVANJU STAMBENIH
PROBLEMA RASELJENIH LICA I SOCIJALNE KATEGORIJE STANOVNIKA.

Gradsko vijeće Tuzla predlaže Službi za boračko – invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih
lica da, prilikom izrade naredne informacije, istu dopuni poglavljem u kojem će se navesti eventualni problemi pri
realizaciji aktivnosti na rješavanju stambenih problema raseljenih lica i socijalnih kategorija stanovnika (npr.
problemi pri izboru korisnika ili problemi pri gradnji stambenih jedinica).

Pod tačkom 12. primljena je k znanju INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA
UNAPREĐENJE POLOŽAJA READMISIRANIH POVRATNIKA U GRADU TUZLA 2019-2022 GODINA.

Pod tačkom 13. primljena je k znanju INFORMACIJA O PROBLEMATICI SNABDIJEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
PODRUČJA GRADA TUZLE.

Pod tačkom 14. primljena je k znanju INFORMACIJA CRVENOG KRIŽA GRADA TUZLE O AKTIVNOSTIMA NA
ANIMIRANJU GRAĐANA I ORGANIZOVANJU AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI U
GRADU TUZLA TOKOM 2018. GODINE I OBAVIJESTI POLIKLINIKE ZA TRANSFUZIOLOGIJU UKC
TUZLA O REZULTATIMA NA PRIKUPLJANJU REZERVI KRVI ZA 2018. GODINU SA PLANOM I
PROGRAMOM POLIKLINIKE ZA TRANSFUZIOLOGIJU O DARIVANJU KRVI ZA 2020. GODINU NA
PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA.

Pod tačkom 15. OBAVEZA USKLAĐIVANJA STATUTA JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ ILI
SUOSNIVAČ GRAD TUZLA SA ODREDBAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, STATUTA
ODNOSNO PRAVILA SVIH JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ ILI SUOSNIVAČ GRAD TUZLA SA
ODREDBAMA UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O USTANOVAMA, ZAKONA O JAVNIM
NABAVKAMA I DRUGIM ZAKONIMA I PODZAKONSKIM AKTIMA TE UPUTSTVOM O OBAVEZI
DAVANJA SAGLASNOSTI OD STRANE GRADA TUZLA, KAO OSNIVAČA ILI SUOSNIVAČA, NA
ODLUKE I OPĆE AKTE JAVNIH USTANOVA I JAVNIH PREDUZEĆA usvojeni su sljedeći

1. Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu da se odmah izjasni
da li je JZU Gradske apoteke Tuzla dostavila ovoj Službi, radi dobijanja prethodne saglasnosti, izmjene i dopune
važećeg Statuta odnosno novi Statut te, ako jeste, kada, te da li je navedeni akt u potpunosti usklađen sa
odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 46/10. i
75/13.), Uredbom sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj 6/92., 8/93., 13/94.) i drugim
zakonima i podzakonskim aktima te Uputstvom o obavezi davanja saglasnosti od strane Grada Tuzla, kao
osnivača ili suosnivača, na odluke i opće akte javnih ustanova i javnih preduzeća, kao i informaciju da li je data
prethodna saglasnost te ako nije, iz kojih razloga ista nije data.
2. Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu da, ukoliko je ovoj
Službi dostavljen akt od strane JZU Gradske apoteke Tuzla, radi dobijanja prethodne saglasnosti, Gradskom
vijeću, uz izjašnjenje, dostavi i kopiju akta JZU Gradske apoteke Tuzla te akt o davanju prethodne saglasnosti
odnosno akt o odbijanju zahtjeva za davanje prethodne saglasnosti.
3. Gradsko vijeće Tuzla traži od direktora i od Upravnog odbora JZU Gradske apoteke Tuzla da do 39. redovne
sjednice Gradskog vijeća Tuzla, koja će se održati 28.11.2019. godine, dostave informaciju u vezi sa predloženim
Izmjenama i dopunama Statuta, dostavljenim Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu radi
dobijanja prethodne saglasnosti, razlozima predlaganja Izmjena i dopuna Statuta, sadržini odredbi koje se
mijenjaju. Uz traženu informaciju, potrebno je da Gradskom vijeću Tuzla dostave i osnovni tekst Statuta
Ustanove kao i tekst Izmjena i dopuna Statuta JZU Gradske apoteke Tuzla koje su dostavljanje resornoj Službi
radi dobijanja prethodne saglasnosti.
4. Gradsko vijeće Tuzla traži od upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad
Tuzla da usklade Statut sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti te od svih javnih ustanova čiji je osnivač ili
suosnivač Grad Tuzla da usklade Statut sa odredbama Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama, Zakona o
javnim nabavkama i drugim zakonima i podzakonskim aktima te Uputstvom o obavezi davanja saglasnosti od
strane Grada Tuzla, kao osnivača ili suosnivača, na odluke i opće akte javnih ustanova i javnih preduzeća.
5. Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu da u roku od 30 dana
utvrdi da li su Statuti svih javnih ustanova čiji je osnivač ili suonivač Grad Tuzla u skladu sa navedenim
zakonima i drugim propisima te da, ukoliko utvrdi da Statut neke od javnih ustanova sadrži odredbe koje nisu u
skladu sa navedenim zakonima i podzakonskim aktima, zatraži od upravnog odbora da se u roku od 30 dana izvrši
usklađivanje.
6. Ukoliko upravni odbor javne ustanove u ostavljenom roku ne izvrši usklađivanje Statuta sa navedenim
zakonima i podzakonskim aktima, traži se od Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu da o
tome obavijesti Gradsko vijeće Tuzla.

Pod tačkom 16. razmatran je IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE.

1. Gradsko vijeće Tuzla je prihvatilo prijedlg Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba
vijećnika Saveza za bolju budućnost BiH – SBB BiH, te se:
– Jasna Jahić razrješava dužnosti člana Komisije za predstavke i prijedloge,
– Jasenko Smajić bira na dužnost člana Komisije za predstavke i prijedloge.
2. Gradsko vijeće Tuzla je prihvatilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba
vijećnika Socijaldemokratske partije BiH -SDP BiH, te se:
– Snežana Tinjić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Jala,
– Nedim Jahić bira na dužnost člana Savjeta MZ Jala,
– Rizah Halilović razrjava dužnosti člana Savjeta MZ Ljepunice,
– Derviš Bajrić bira na dužnost člana Savjeta MZ Ljepunice,
– Ramo Husagić razrjava dužnosti člana Savjeta MZ Srednja Lipnica,
– Pejo Divković bira na dužnost člana Savjeta MZ Srednja Lipnica.

Pod tačkom 17. TEKUĆA PITANJA prinljeni su k znanju:
a) Obavještenje Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu o razlozima prolongiranja izrade Analize
implementacije Zakona o ravnopravnosti spolova u organima Grada Tuzla i Akcionog plana rodne ravnopravnosti
Grada Tuzla za period 2019-2022 godina
b) Obavještenje Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline o razlozima prolongiranja izrade Nacrta
Regulacionog plana stambeno-poslovne zone „Kreka-jug“ – II faza.