Održana 36 redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Tuzle

0 8,123

U četvrtak, 29.8.2019. godine, održana je tridesetšesta redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Tuzle.
Vijećnici su na sjednici Gradskog vijeća  usvojili Izvještaj  o izvršenju budžeta Grada Tuzle za period 1.1. do 30.6. ove godine, kao i Izvještaj  o korištenju sredstava tekuće rezerve za isti period. U prvih šest mjeseci ove godine u budžetu Grada Tuzle  ukupno ostvarena sredstva iznose  31 milion i 700 hiljada KM ili 48,48 posto u odnosu na plan. Ukupno ostvareni prihodi i primici u ovom izvještajnom periodu  iznose 22 miliona i 960 KM ili 40,92 posto u odnosu na plan. Ukupna planirana sredstva u budžetu Grada u ovoj godini,  iznose 65 miliona i 470 hiljada KM, i obuhvataju prihode i primitke  koji se planiraju ostvariti  u 2019. godini, procijenjeni suficit iz prethodne   godine i neutrošeni dio kreditnih sredstava.Najznačajniji prihodi u budžetu su prihodi od poreza, koji su planirani u iznosu od oko 28 miliona KM.
Razmatran je i usvojen Pravilnik o investiranju javnih sredstava, te je imenovan investicioni menadžer. Za investicionog menadžera imenovan je gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović koji će, u skladu sa zakonom, donositi odluke o investiranju novčanih sredstava. Pravilnikom o investiranju javnih sredstava Grada Tuzle definiše se politika investiranja raspoloživih novčanih sredstava Grada Tuzle, postupak, sadržaj i rokovi izvještavanja o izvršenim investicijama, kao i namjena sredstava ostvarenih od investicija. Raspoloživa novčana sredstva su sredstva koja trenutno nisu angažovana za druge namjene niti su ograničena drugim namjenama, a odnose se na sredstva na svim transakcijskim računima Grada Tuzle, izuzev sredstava doznačenih od viših nivoa vlasti za određene namjene. Raspoloživa novčana sredstva Grada Tuzle u 2019. godini mogu investirati isključivo u oročene depozite kod bilo koje banke koja je članica Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, te oročene depozite kod Centralne banke Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Usvojen je Izvještaj o radu i poslovanju JKP “Centralno grijanje” d.d. Tuzla. Poslovanje JKP “Centralno grijanje” d.d. Tuzla je bilo pozitivno, a vrijeme do početka sezone grijanja iskorišteno je za remontne radove i širenje toplovodne mreže. Usvojene su izmjene Odluke o komunalnim djelatnostima u kojoj je i izmjena da će se svaka rekonstrukcija, dogradnja, nadziđivanje, promjena namjene građevine i konzervacija građevine, osim radova tekućeg održavanja, izvoditi u skladu sa propisima o građevinskom zemljištu i prostornom uređenju. Usvojene su i izmjene Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinasiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području Grada Tuzle. Usvajanjem izmjena Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinasiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području Grada Tuzle uvedene su znatne olakšice kako bi što veći broj građana mogao aplicirati na sredstva u iznosu od pola miliona KM, a tiču se nabavke toplotnih pumpi i utopljavanja objekata. Sada, ovom novom odlukom nema zona toplifikacije i svi sa teritorije grada Tuzle imaju pravo, po uslovima propisanim u ovoj o odluci,  da apliciraju i dobiju sredstva, a cilj  je da aplicira što više građana, odnosno da što veći broj građana, umjesto upotrebe fosilnih goriva za zagrijavanje, pređu na korištenje ekološki prihvatljivih izvora zagrijavanja. Razmatrane su i usvojene Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana grada Tuzla za period 2010.-20130. godina, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o o nazivima ulica i trgova u gradu Tuzli i naseljima na području grada Tuzle, Odluka o izmjenama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, te Izvještaj o procjeni štete od poplava – juni 2019. godine i drugi akti vezani za imovinsko-pravne poslove, poslove izdavanja u zakup poslovnih prostorija i druge oblasti iz nadležnosti lokalne samouprave.