39. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

3,905

1. Gradsko vijeće Tuzla osuđuje objavljivanje knjige „Tuzlanska kapija – režirana tragedija“ i promociju koju je
organizovalo Ministarstvo odbrane Republike Srbije, na čelu sa Aleksandarom Vulinom, nekadašnjim portparolom
JUL-a, koje je, da podsjetimo, za potrebe odbrane Novaka Đukića, svojevremeno iznajmilo i svoj vojni poligon, te
smatraju da je to novi napad na državu Bosnu i Hercegovinu, na žrtve tuzlanske Kapije i njihove porodice, na Tuzlu,
grad kojem je ubijena mladost i na njene građane, na istinu i pravdu, međunarodno pravo i međunarodne sudove.
2. Kontinuirani pokušaji negiranja istine o tuzlanskoj Kapiji, koji se dešavaju pod okriljem državnih organa Srbije, u
ovom slučaju Ministarstva odbrane Republike Srbije, a što je za epilog dobilo sramnu promociju knjige „Tuzlanska
kapija – režirana tragedija“, još su jedan u nizu dokaza da oficijelna vlast susjedne države ne odustaje od veličanja
okupatorsko – genocidne politike devedesetih. Veličanjem ratnih zločina, Srbija ne odustaje od dokazivanja da je
zločinačka i genocidna politika i dalje aktuelna kod srbijanske zvanične vlasti.
3. Knjiga “Tuzlanska kapija – režirana tragedija” nije prva knjiga koja negira zločin na Tuzlanskoj kapiji, postoji
čitava edicija u kojoj objavljuju knjige ratnih zločinaca a glavni urednik te izdavačke djelatnosti je Miroslav Toholj,
ministar informisanja u vladi Radovana Karadžića tokom rata.
4. Srbijanski general – potpukovnik Ilija Branković, autor knjige „Tuzlanska kapija – režirana tragedija“ je takođe
osuđeni ratni zločinac. Autor knjige, u kojoj brani drugog ratnog zločinca, je osuđen u Zadru 1997. na 20 godina
zatvora u odsustvu, kao dio grupe Momčila Perišića, za granatiranje i napad na Zadar. Obojica su bjegunci od
zakona.
5. „Tuzlanska kapija – režirana tragedija“ je još jedan besraman pokušaj negiranja jednog od najvećih pravosnažno
osuđenih ratnih zločina u BiH te još jedan pokušaj plasiranja potpuno iskrivljenog koncepta sakrivanja istine koja je
dokazana u sudskom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine u kojem je Novak Đukić, kao komandant taktičke
grupe Ozren Vojske Republike Srpske, koji je 25. maja 1995. naredio granatiranje Tuzle, proglašen krivim i
pravosnažno osuđen na 20 godine zatvora za ratni zločin granatiranje Kapije – urbanog područje Tuzle, kada je
ubijeno 71, a teže i lakše ranjeno više od 200 lica.
6. Gradsko vijeće Tuzla smatra da ove, po ko zna koji put ponovljene laži, kojima srbijanski režim pokušava
opravdati pružanje utočišta i skrivanje generala Vojske Republike Srpske, Novaka Đukića, pravosnažno osuđenog
ratnog zločinca, žrtvama tuzlanske „Kapije“ ponovo ne daju mira i na besraman i beskrupulozan način vrijeđaju kako
nevino stradale, tako i porodice žrtava stravičnog masakra koji se dogodio 25. maja 1995. godine kao i sve građane
Tuzle.
7. Gradsko vijeće Tuzla poziva vlasti Srbije da poštuju pravosnažnu sudsku odluku te da, po zahtjevu pravosudnih
institucija Bosne i Hercegovine, izruče Bosni i Hercegovini osuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića.
8. Gradsko vijeće Tuzla traži od nadležnih organa u Bosni i Hercegovini da konkretnim pravnim radnjama zaštite
žrtve osuđenog zločinca Novaka Đukića i da zahtijevaju njegovo izručenje radi služenja zatvorske kazne.
9. Gradsko vijeće Tuzla upozorava međunarodnu zajednicu da falsificiranje činjenica i negiranje ratnog zločina,
kojeg su, kao takvog, okarakterizirali Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i nacionalni sudovi za ratne
zločine i zaštita i skrivanje presuđenog ratnog zločinca, predstavlja dodatne tenzije i ozbiljnu prijetnju miru i
stabilnosti u regiji.
10. Pozivamo vlade Sjedinjenih Američkih Država, vlade zemalja članica Evropske unije, Ujedinjenih nacija te
Vijeće Evrope i Odbor Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji da zaštite žrtve
ratnog zločina na tuzlanskoj Kapiji i njihove porodice i da odmah zatraže od vlasti Republike Srbije da poštuju
pravosnažnu sudsku odluku te da, po zahtjevu pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, izruče Bosni i
Hercegovini osuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića, u skladu sa važećim Protokolom o ekstradiciji, zaključenim
između Bosne i Hercegovine i Srbije i da konačno počnu poštovati protokole i sporazume potpisane sa Bosnom i
Hercegovinom.
11. Zaključci Gradskog vijeća Tuzla će se dostaviti Vladi Republike Srbije, Ministarstvu odbrane Republike Srbije,
Delegaciji Evropske unije i Specijalnom predstavniku Evropske unije u BiH (EUSR), Kancelariji Savjeta/Vijeća
Evrope u BiH, Odboru Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, Visokom
predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, Ambasadi Sjedinjenih Smeričkih Država u Bosni i Hercegovini, Sudu Bosne i
Hercegovine i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

 

Pod tačkom 2.

a) RAZRJEŠENJE PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA TUZLA, ZBOG PODNESENE
OSTAVKE
b) IZBOR PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA TUZLA
c) RAZRJEŠENJE PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE
d) IZBOR PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE

1. Dr.med.sci. Aleksandar Vujadinović razrješava se sa funkcije predsjedavajućeg Gradskog vijeća Tuzla, zbog
podnesene ostavke.
2. Nataša Perić bira se na funkciju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Tuzla.
3. Dr.med.sci. Aleksandar Vujadinović razrješava se dužnosti predsjednika Komisije za izbor i imenovanja Gradskog
vijeća Tuzla, na koju je imenovan Rješenjem Gradskog vijeća Tuzla, broj 0105-7661-2016 od 22.11.2016. godine.
4. Konstatuje se da je Nataša Perić, u skladu sa članom 35. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla (“Službeni
glasnik Grada Tuzla” broj 9/17., 2/18. i 8/19.) kojim je propisano da je “predsjedavajući Gradskog vijeća Tuzla po
funkciji predsjednik Komisije za izbor i imenovanja”, izborom na funkciju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Tuzla,
po funkciji postala predsjednik Komisije za izbor i imenovanja.

Pod tačkom 3. razmatrana je i donesena ODLUKA O KREDITNOM ZADUŽENJU GRADA TUZLE.

Pod tačkom 4. razmatrane su i donesene:
a) DOPUNA POLITIKA INVESTIRANJA RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA GRADA
TUZLE ZA 2019. GODINU
b) POLITIKE INVESTIRANJA RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA GRADA TUZLE ZA
2020. GODINU.

Pod tačkom 5. razmatrana je i donesena ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN PROŠIRENJA POSTOJEĆIH ZONA TOPLIFIKACIJE SISTEMA DALJINSKOG GRIJANJA NA PODRUČJU GRADA TUZLE.

1. Gradsko vijeće Tuzla traži od Centralnog grijanja dd Tuzla da, u saradnji sa Službom za komunalne poslove,
izgradnju i poslove mjesnih zajednica, uradi studiju dugoročnog snabdijevanja toplotnom energije grada Tuzle, u
okviru koje će se definisati svi prioriteti, u cilju između ostalog, i proširenja zona toplifikacije kao i visina potrebnih
sredstava za realizaciju istih, u cilju sagledavanja mogućnosti kreditnog zaduženja.
2. Gradsko vijeće Tuzla traži od Centralnog grijanja dd Tuzla da, u saradnji sa Službom za komunalne poslove,
izgradnju i poslove mjesnih zajednica, uradi studiju tehno-ekonomske opravdanosti a u saradnji sa Savjetom MZ
Husino i detaljnu analizu zainteresovanosti građana MZ Husino za priključenje na sistem daljinskog grijanja.
3. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se razmotri mogućnost da se u Budžetu Grada Tuzla predvidi posebna stavka za
toplifikaciju MZ Husino.

Pod tačkom 6. razmatrana je i donesena ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O ORGANU NADLEŽNOM ZA RJEŠAVANJE PO ŽALBI PROTIV RJEŠENJA DONESENIH U PRVOSTEPENOM POSTUPKU NA OSNOVU STATUTA
ILI PROPISA OPĆINSKOG VIJEĆA

Pod tačkom 7. razmatrana je i donesena ODLUKA O NAČINU DODJELJIVANJA JAVNIH PRIZNANJA U 2020. GODINI.

Pod tačkom 8. razmatrana je i donesena ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA, POSLOVNIH PROSTORIJA I GARAŽA.

Pod tačkom 9. razmatrana je i donesena ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA (sa tekstom Javnog oglasa).

Pod tačkom 10. razmatranaa je i donesena ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE ČLANA
GRADSKE IZBORNE KOMISIJE TUZLA (sa tekstom Javnog oglasa).

Pod tačkom 11. razmatrano je i doneseno RJEŠENJE O IMENOVANJU KOORDINACIJSKE RADNE GRUPE ZA IZRADU
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA TUZLE

Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica da, u skladu sa
Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine)”, broj 74/19.) izmjeni član 4. Rješenja o imenovanju
Koordinacijske radne grupe za izradu programa kapitalnih investicija Grada Tuzle na način da se imenovanje
Koordinacijske radne grupe vrši, umjesto na mandatni period od 2 (dvije) godine na mandatni period od 1 (jedne)
godine.

Pod tačkom 12. razmatrana su i donesena IMOVINSKO-PRAVNA AKTA:
a) Odluka o opterećenju zemljišta pravom građenja na lokalitetu poslovne zone „Kreka sjever“ u Tuzli
putem javnog nadmetanja – licitacije (sa tekstom Javnog oglasa)
b) Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje Javnog oglasa o opterećenju zemljišta pravom građenja
na lokalitetu poslovna zona „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije.

1. Gradsko vijeće Tuzla traži od gradonačelnika da se što prije kadrovski pojača Ured za poduzetnike u Službi za
ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu sa jednim pravnikom i jednim ekonomistom, kako bi mogli biti na
usluzi poduzetnicima, za njih prikupljali potrebnu dokumentaciju i pomogli im da, u što kraćem roku, dobiju
urbanističku a nakon toga i građevinsku dozvolu.
2. Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove informaciju o tome dokle se došlo
sa uknjižbom zemljišta na lokaciji Gornja Tuzla i na lokaciji Bare, potencijalnim novim poslovnim zonama koje bi
doprinjele, kako povećanju mogućnosti zapošljavanja tako i povećanju prihoda u Budžetu Grada Tuzle.
3. Gradsko vijeće Tuzla traži da se i dalje nastavi sa rješavanjem imovinsko.pravnih odnosa na lokaciji Kreka sjever,
potencijalnim novim poslovnim zonama.

Pod tačkom 13. donesen je ZAKLJUČAK PO ZAHTJEVU ZA IZUZEĆE ČLANA KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE GRADSKOG PRAVOBRANIOCA U GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA.

Pod tačkom 14. RAZMATRANJE ZAHTJEVA ZA DOPUNU ZAKLJUČKA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA, BROJ 01/05-A6288-2019 SA 37. REDOVNE SJEDNICE ODRŽANE DANA 26.9.2019. GODINE usvojen je sljedeći

Preraspodjeljena finansijska sredstva iz Budžeta Grada Tuzle u visini od 500.000,00 KM za potrebe Fudbalskog
kluba „Sloboda“ Tuzla, koja se, po zaključku Gradskog vijeća Tuzla, broj 01/05-A-6288-2019 od 26.9.2019. godine,
isključivo mogu trošiti u svrhu isplate plata i drugih troškova igrača, plaćanja troškova igranja utakmica,
organizovanja odlazaka Kluba na gostujuće utakmice i smještaja, održavanja trenažnog procesa se, u cilju
stabilizacije poslovanja, omogućavanja daljeg funkcionisanja FK „Sloboda“ i nastanka takmičenja u Premijer ligi,
mogu utrošiti i na plaćanje troškove vezanih za rad Udruženja „Omladinski pogon Fudbalskog kluba Sloboda 1919”,
izmirenje dospjelih potraživanja (glavnice, kamate i troškovi) koja proizilaze iz pravosnažno okončanih izvršnih
postupaka po presudama igrača, trenera, dobavljača i sl. ili po drugom osnovu, odnosno troškova koji proizilaze iz
postignutih vansudskih nagodbi u korist Kluba, kao i troškova koji proizilaze iz potraživanja bivših igrača FK
“Sloboda”, a na osnovu potpisanog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Pod tačkom 16. utvrđen je PREČIŠĆENI TEKST ODLUKE O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA.

Pod tačkom 17. primljena je k znanju INFORMACIJA O SARADNJI GRADA TUZLE SA INOSTRANIM SUBJEKTIMA I
REALIZACIJI PROJEKATA I PROGRAMA IZ OBLASTI MEĐUNARODNE SARADNJE.

1. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se u narednom periodu još ozbiljnije pristupi pripremi i izradi velikih projekata,
na način da se precizira šta je to što je najpotrebnije gradu Tuzli kako bi se apliciralo prema fondovima prijateljskih
gradova sa kojima je uspostavljena međunarodna saradnja te se, u tom smislu, sugeriše veći angažman resornih
službi, javnih preduzeća i javnih ustanova, kada je u pitanju priprema projekata, educiranje kadra, naročito mladih
ljudi.
2. Gradsko vijeće Tuzla pohvaljuje trud gradonačelnika Grada Tuzle i njegovih saradnika i daje punu podršku
nastavku saradnje Grada Tuzla sa inostranim subjektima i realizaciji projekata i programa iz oblasti međunarodne
saradnje te u tom cilju, daje puni legitimitet gradonačelniku Grada Tuzla, da nastavi, u ličnom kontaktu, ostvarivati
saradnju sa inostranim subjektima, naročito kada su u pitanju posjete i odlasci gradonačelnika u gradove zemalja
članica Evropske unije, koristeći ugled Grada Tuzla te da i dalje, prezentujući Grad Tuzlu i njene vrijednosti,
poboljšava status Grada Tuzle, što će doprinjeti modernizaciji Grada Tuzla i boljem prosperitetu.
3. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se i dalje nastavi saradnja sa institucijama čije su aktivnosti zaštita prava
nacionalnih manjina, kako bi i na taj način, bilo što više projekata koji imaju za cilj zaštitu prava nacionalnih
manjina.
4. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se u okviru Odjeljenja za poduzetništvo, turizam i dijasporu, naročito kada se
isto kadrovski pojača, u skladu sa ranije usvojenim zaključkom Gradskog vijeća Tuzla, posebna pažnja posveti
jačanju kontakata sa našim ljudima koji žive u inostranstvu a vezani su za grad Tuzlu, koji mogu svojim pozicijama,
statusom i ugledom koji uživaju u svijetu, doprinjeti razvoju grada Tuzle.
5. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se razmotri mogućnost izrade projekta kako bi se, nakon usvajanja izmjena
Zakona o stvarnim pravima koje je inicirala Gradska uprava Grada Tuzle, pokušala obezbjediti sredstva za
rekonstrukciju Barutane i apliciranja prema TIKI ili nekoj drugoj organizaciji u Bosni i Hercegovini ili Turskoj koja
bi bila zainteresovana za rekonstrukciju jednog spomenika iz perioda Osmanskog carstva.
6. Gradsko vijeće Tuzla podržava zaključke date u materijalu te traži od svih na koje se oni odnose da poduzmu
mjere i aktivnosti u cilju njihove realizacije.

Pod tačkom 18. primljena je k znanju INFORMACIJA O AKTUELNIM PITANJIMA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE
ZAŠTITE.

Pod tačkom 19. primljena je k znanju INFORMACIJA O POSTUPANJU SA IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA,
PSIMA I MAČKAMA LUTALICAMA NA PODRUČJU GRADA TUZLE.

pod tačkom 20. razmatran
je POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA ZA IZRADU PROGRAMA RADA SKUPŠTINE
TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU.

1. Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedloge Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, akt broj
06/16-23-Sl.423/19 DI od 26.11.2019. godine i Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica,
akt broj 05-01-23-sl.19 od 26.11.2019. godine, za uvrštavanje materijala u Program rada Skupštine Tuzlanskog
kantona za 2020. godinu.
2. Zadužuju se Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove
mjesnih zajednica da, u saradnji sa gradonačelnikom Grada Tuzle i sekretarom organa državne službe, tokom trajanja
javne rasprave, dostave Skupštini Tuzlanskog kantona detaljan i obrazložen prijedlog materijala koji bi se, po
mišljenju resornih službi i u skladu sa ranije usvojenim zaključcima i inicijativama Gradskog vijeća Tuzla, trebali
uvrstiti u Program rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

Pod tačkom 21. vođena je
RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI KULTURNE BAŠTINE.

Gradsko vijeće Tuzla u potpunosti prihvata primjedbe gradonačelnika Grada Tuzle na Nacrt Zakona o zaštiti
kulturne baštine i iste proslijeđuje, kao primjedbe Gradskog vijeća Tuzla, Ministarstvu za kulturu, sport i mlade
Tuzlanskog kantona

Pod tačkom 22. razmatran je IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA.

Pod tačkom 23. primljeni su k znanju:
a) Obavještenje Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica broj 05-01-23-
1174/19 o razlozima prolonigranja izrade nacrta Odluke o izgradnji, korištenju, zaštiti, održavanju i
upravljanju mjesnim vodovodima, javnim bunarima i javnim česmama na području grada Tuzle
b) Obavještenje Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu o razlozima prolongiranja izrade
Informacije o aktivnostima na realizaciji Strategije za mlade Grada Tuzle za period 2017. – 2026. godina.

41