40. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

689

Pod tačkom 1.
a) RAZRJEŠENJE ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA TUZLA, ZBOG
PODNESENE OSTAVKE
b) IZBOR ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA TUZLA
usvojeni su sljedeći zaključci::

1. Mirel Mišković razrješava se sa funkcije zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Tuzla, zbog podnesene
ostavke.
2. Sunčica Delibegović bira se na funkciju zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Tuzla.

Pod tačkom 2. razmatrani su i usvojeni:
a) BUDŽET GRADA TUZLE ZA PERIOD OD 01.01. – 31.12.2020. GODINE uz amandmane predlagača
koji su postali sastavni dio Budžeta Grada Tuzle za period od 01.01. – 31.12.2020. godine a koji glase:
AMANDMAN I
U Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2020. godine, u dijelu – Rashodi, u okviru organizacione jedinice
0406001 – Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu – Izdaci Fonda sredstava od naknade za prihode ostvarene
radom termoelektrana:
– Na poziciji „614311-50– Tekući grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje“, u koloni 10. iznos od 50.000,00 KM
zamjenjuje se iznosom od 80.000,00 KM.
– Na poziciji „615311-1– Kapitalni grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje“, u koloni 10. iznos od 50.000,00 KM
zamjenjuje se iznosom od 70.000,00 KM.
U okviru organizacione jedinice – 0505001 – Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ-a – Izdaci Fonda sredstava
od naknade za prihode ostvarene radom termoelektrana:
– Na poziciji „821614-6– Izgradnja društvenog doma Šićki Brod i rekonstrukcija prostorija MZ Bukinje i Husino“, u koloni 10.
iznos od 350.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 300.000,00 KM.
AMANDMAN II
U Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2020. godine, u dijelu – Rashodi, u okviru organizacione jedinice
1101001 – Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica:
– Na poziciji „614239-13 – Subvencioniranje kamate za stambeno zbrinjavanje mladih“, u koloni 10. iznos od 100.000,00 KM
zamjenjuje se iznosom od 150.000,00 KM.
U okviru organizacione jedinice 0201001 – Stručna služba za poslove gradonačelnika:
– Na poziciji „611100 – Bruto plaće“, u koloni 10. iznos od 621.500,00 KM zamjenjuje se iznosom od 616.500,00 KM.
U okviru organizacione jedinice 0301001 – Služba za budžet i finansije:
– Na poziciji „611100 – Bruto plaće“, u koloni 10. iznos od 762.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 757.000,00 KM.
U okviru organizacione jedinice 1001001 – Služba za opću upravu i zajedničke poslove:
– Na poziciji „611100 – Bruto plaće“, u koloni 10. iznos od 1.541.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 1.521.000,00 KM.
U okviru organizacione jedinice 1201001 – Služba civilne zaštite:
– Na poziciji „611100 – Bruto plaće“, u koloni 10. iznos od 2.007.300,00 KM zamjenjuje se iznosom od 1.987.300,00 KM.
AMANDMAN III
U Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2020. godine, u dijelu – Rashodi, u okviru organizacione jedinice
1701001 – Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu:
– Na poziciji „614239-1 – Grantovi pojedincima – socijalne jednokratne pomoći“, u koloni 10. iznos od 300.000,00 KM
zamjenjuje se iznosom od 420.000,00 KM.
U okviru organizacione jedinice 0201001 – Stručna služba za poslove gradonačelnika:
– Na poziciji „611100 – Bruto plaće“, u koloni 10. iznos od 616.500,00 KM zamjenjuje se iznosom od 596.500,00 KM.
U okviru organizacione jedinice 0501001 – Služba za komunalne poslove, izgrad. i posl. MZ-a:
– Na poziciji „611100 – Bruto plaće“, u koloni 10. iznos od 468.500,00 KM zamjenjuje se iznosom od 458.500,00 KM.
U okviru organizacione jedinice 0504001 – Odjeljenje za poslove mjesnih zajednica:
– Na poziciji „611100 – Bruto plaće“, u koloni 10. iznos od 526.500,00 KM zamjenjuje se iznosom od 516.500,00 KM.
U okviru organizacione jedinice 1001001 – Služba za opću upravu i zajedničke poslove:
– Na poziciji „611100 – Bruto plaće“, u koloni 10. iznos od 1.521.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 1.491.000,00 KM.
U okviru organizacione jedinice 1201001 – Služba civilne zaštite:
– Na poziciji „611100 – Bruto plaće“, u koloni 10. iznos od 1.987.300,00 KM zamjenjuje se iznosom od 1.947.300,00 KM.
U okviru organizacione jedinice 1701001 – Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu:
– Na poziciji „611100 – Bruto plaće“, u koloni 10. iznos od 222.500,00 KM zamjenjuje se iznosom od 212.500,00 KM.
AMANDMAN IV
U Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2020. godine, u dijelu – Rashodi, u okviru organizacione jedinice
1701001 – Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu:
– Na poziciji „614259 – Ostali transferi za obavezno zdravstveno osiguranje za lica u stanju socijalne potrebe“, u koloni 10.
iznos od 12.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 22.000,00 KM.
U okviru organizacione jedinice 1701001 – Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu:
– Na poziciji „611100 – Bruto plaće“, u koloni 10. iznos od 212.500,00 KM zamjenjuje se iznosom od 202.500,00 KM.
AMANDMAN V
U Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2020. godine, u dijelu – Rashodi, u okviru organizacione jedinice
1101001 – Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica:
– Na poziciji „614311-11 – Transfer za rad organizacija i udruženja iz oblasti BIZ-a“, u koloni 10. iznos od 258.500,00 KM
zamjenjuje se iznosom od 278.000,00 KM.
U okviru organizacione jedinice 1001001 – Služba za opću upravu i zajedničke poslove:
– Na poziciji „611100 – Bruto plaće“, u koloni 10. iznos od 1.491.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 1.481.500,00 KM.
U okviru organizacione jedinice 1201001 – Služba civilne zaštite:
– Na poziciji „611100 – Bruto plaće“, u koloni 10. iznos od 1.947.300,00 KM zamjenjuje se iznosom od 1.937.300,00 KM.
AMANDMAN VI
U Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2020. godine, u dijelu – Rashodi, u okviru organizacione jedinice
0406001 – Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu – Izdaci Fonda sredstava od naknade za prihode ostvarene
radom termoelektrana:
– Nova pozicija „615411-9 – Kapitalni grant – JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla – za izgradnju lifta za prilaz
Pedijatrijskom odjeljenju“, u koloni 10. u iznosu u 50.000,00 KM.
U okviru organizacione jedinice – 0505001 – Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ-a – Izdaci Fonda sredstava
od naknade za prihode ostvarene radom termoelektrana:
– Na poziciji „821614-6– Izgradnja društvenog doma Šićki Brod i rekonstrukcija prostorija MZ Bukinje i Husino“, u koloni 10.
iznos od 300.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 250.000,00 KM.
b) ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA TUZLE ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2020. GODINE
c) ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA GRADA TUZLE ZA PERIOD 01.01. DO
31.12.2019. GODINE.

1. Gradsko vijeće Tuzla ponovo upućuje urgenciju Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine da pokrenu proceduru za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti
javnih prihoda, na način koji će omogućiti pravedniju raspodjelu javnih prihoda kao i donošenje odnosno izmjene
propisa, kako bi se Gradu Tuzla, kao i drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, dala pripadajuća, procentualno veća
sredstva, shodno statusu Grada koji Tuzla ima, te traži odgovor od nadležnih o namjerama koje će poduzeti u ovom
pravcu.
2. Traži se od Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica da, kada je u
pitanju subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, već u januaru 2020. godine raspiše javni poziv.
3. Gradsko vijeće Tuzla upućuje zahtjev Vladi Tuzlanskog kantona da se utvrde jasni kriteriji raspodjele vodnih i
ekoloških naknada, kao na primjer da se utvrde koeficijenti pripadnosti po gradovima i općinama Kantona gdje bi se
utvrdila mogućnost pravovremene i direktne raspodjele ovih sredstava lokalnim zajednicama u Tuzlanskom kantonu.
4. Gradsko vijeće Tuzla, u cilju stvaranja boljih uslova za život mladih ljudi i uslova za ostanak mladih u gradu
Tuzla i Bosni i Hercegovini, sugeriše gradonačelniku Grada Tuzle da, u skladu sa zakonskim mogućnostima i
raspoloživim finansijskim sredstvima, omogući da još veći broj mladih ljudi, radi sticanja uslova za zaposlenje,
odradi pripravnički staž u Gradskoj upravi, naročito kada su u pitanju mladi ljudi koji su završili fakultete tehničkog
smjera.
5. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše i javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla
da i oni, u skladu sa zakonskim mogućnostima i raspoloživim finansijskim sredstvima, omoguće mladim ljudima
odrađivanje pripravničkog staža u još većem obimu nego što je to danas, naročito kada su u pitanju mladi ljudi sa
završenim tehničkim fakultetima.
6. S tim u vezi, Gradsko vijeće Tuzla ukazuje na potrebu da se povede šira javna kampanja, kako bi i vlasnici firmi
sa sjedištem u Gradu Tuzla dali svoj doprinos stvaranju uslova mladima da, odrađivanjem pripravničkog staža,
steknu uslove za zasnivanje radnog odnosa.
7. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše gradonačelniku i Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih
zajednica da se veća pažnja posveti mogućnosti ostvarivanja većih prihoda u Budžetu Grada Tuzle ubiranjem
naknade za postavljanje reklamnih panoa, jumbo plakata, LCD plakata na javnim površinama, a da se u realizaciju
ovog zaključka, u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima, uključi i Služba za inspekcijske poslove, a po
potrebi i druge službe.

Pod tačkom 3. razmatrana je i donesena ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBEZBJEĐENJU USLOVA ZA PRIKLJUČENJE
STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA „15. MAJ“ U TUZLI NA CENTRALNO GRIJANJE, VODU,
KANALIZACIJU, HIDRANTSKU MREŽU I ELEKTRIČNU ENERGIJU.

Pod tačkom 4. razmatrana je i donesena ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVOĐENJU IZMJENE
REGULACIONOG PLANA PROSTORNE CJELINE STUPINE U TUZLI.

1. Gradsko vijeće Tuzla pohvaljuje ovakav pristup Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline, kada je u pitanju
adekvatno i brzo reagovanje na uočene nedostatke i nejasnoće u tekstualnom dijelu planskih dokumenata sa ciljem
kreiranja povoljnog poslovnog okruženja i efikasnijeg postupanja po zahtjevima investitora, što u konačnici
doprinosi, kako olakšavanju funkcionisanja same Službe, pa i Gradske uprave tako i punjenju budžeta Grada Tuzle, u opštem interesu Grada Tuzle i njenih građana.
2. Gradsko vijeće Tuzla traži od gradonačelnika Grada Tuzle i Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline da ova
pitanja na identičan način budu uređena u svim budućim odlukama kojima se uređuje provođenje detaljnih planski dokumenata.

Pod tačkom 5. razmatrane su i usvojene:
a) ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE
b) INICIJATIVA ZA USVAJANJE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA.

1. Gradsko vijeće Tuzla traži od Stručne službe Gradskog vijeća i Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove
mjesnih zajednica da se, prije upućivanja Inicijative Gradskog vijeća Tuzla za usvajanje Zakona o izmjenama i
dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima, pripremljene i Gradskom vijeću Tuzla dostavljene od strane
gradonačelnika Grada Tuzle i Mirnesa Ajanovića, vijećnika Gradskog vijeća Tuzla, Ministarstvu prostornog
uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, u tekst Inicijative za usvajanje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona
o komunalnim djelatnostima uvrsti i prijedlog Gradskog vijeća Tuzla dat tokom rasprave o navedenoj Inicijativi na
38. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 31.10.2019. godine, da se u članu 24. Zakona o komunalnim
djelatnostima (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 11/05., 7/07., 8/12. i 14/13.) iza stava (5) doda novi stav
(6) koji glasi “Izuzetno, nema obaveze plaćanja komunalne naknade ukoliko općinsko/gradsko vijeće donese odluku
da izvor obezbjeđenja sredstava za obavljanje komunalnih djelatnosti nije komunalna naknada”.
2. Gradsko vijeće Tuzla prihvata zaključke predložene tokom rasprave o Inicijativi za usvajanje Zakona o izmjenama
i dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima na 38. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 31.10.2019.
godine, sadržane u aktu Gradskog vijeća Tuzla, broj 01/05-A-7990-2019 od 01.11.2019. godine i zaključke sa 44.
sjednice Kolegija Gradskog vijeća Tuzla, održane 09.12.2019. godine, usvojene prilikom rasprave o komunalnoj
naknadi i navedeni zaključci su sastavni dio zaključaka usvojenih na ovoj 40. redovnoj sjednici Gradskog vijeća
Tuzla.

Pod tačkom 6. razmatran je i donesen PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA ZA 2020. GODINU.

Pod tačkom 7. razmatrana je i donesena ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PEČATU GRADA TUZLE.

Pod tačkom 8. razmatrano je i doneseno RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GRADSKOG PRAVOBRANIOCA U GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA.

Pod tačkom 9. razmatrano je i doneseno RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA DRUGOSTEPENOG UPRAVNOG VIJEĆA.

Pod tačkom 10. razmatrana su i donesena IMOVINSKO-PRAVNA AKTA:
a) Odluka o zamjeni nekretnina uz nadoknadu
b) Odluka o potrebi pribavljanja poslovnog prostora u istočnom dijelu grada Tuzle za potrebe JU za
predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla (s tekstom javnog poziva)
c) Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka pribavljanja poslovnog prostora u istočnom
dijelu grada Tuzle za potrebe JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla.

Pod tačkom 11. razmatran je i donesen PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI IZ BUDŽETA GRADA TUZLE.

Pod tačkom 12. razmatran je i donesen:
a) PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA ODOBRAVANJE JEDNOKRATNE POMOĆI
PRIPADNICIMA BORAČKE POPULACIJE S PODRUČJA GRADA TUZLA U 2020. GODINI
razmatrana je i usvojena:
b) INICIJATIVA ZA IZMJENU ČLANA 4. ODLUKE O UTVRĐIVANJU UČEŠĆA MINISTARSTVA
ZA BORAČKA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA U NABAVCI ORTOTSKO-PROTETSKIH
POMAGALA I DRUGIH POMAGALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE TUZLANSKOG KANTONA.

Pod tačkom 13. razmatran je IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA.

1. Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika
Saveza za bolju budućnost BiH – SBB BiH te se:
– Fuad Mehić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Sjenjak,
– Enes Bukvić bira na dužnost člana Savjeta MZ Sjenjak,
– Ferid Selimović razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Brčanska Malta,
– Anel Smajić bira na dužnost člana Savjeta MZ Brčanska Malta.
2. Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika
Tuzlanske alternative te se:
– Senaid Bašić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Mramor,
– Mirnes Ibrić bira na dužnost člana Savjeta MZ Mramor.