PODNESENE KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV RUKOVODIOCA I ČLANOVA TIMA SLUŽBE ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FBIH!

1,055

Protiv rukovodioca i članova tima Službe za reviziju institucija u Federaciji BiH: Mire Pažin, Nasihe Biberović, Ajle Kurbašić, Derviša Harbaša i drugih odgovornih lica podnesena je prijava Tužilaštvu Kantona Sarajevo zbog sumnje u izvršenje krivičnih djela iz Krivičnog zakona FBiH i to iz člana 338. Dogovor za učinjenje krivičnih djela, člana 340. stav 1. i 2. Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, člana 342. Zločinačka organizacija, člana 383. Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, člana 346. Pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela, a u vezi kršenja Zakona o javnim nabavkama BiH i namjere omogućavanja daljeg nezakonitog poslovanja.

Prijavljena lica su u Izvještaju o finansijskoj reviziji JU “Apoteke Sarajevo” naveli da ta javna ustanova nije u obavezi da primjenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama prilikom nabavke proizvoda i roba, što je protivno odredbi člana 4. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” br: 39/14) i Pravilniku sa popisom ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama “Službeni glasnik BiH”, broj 21/15). Prema navedenom Zakonu i Pravilniku definisane su kategorije koje su obavezne bez izuzetka primjenjivati postupak objave javnog tendera na web stranici Državne agencije za javne nabavke, te su zdravstvene ustanove obavezane na primjenu Zakona o javnim nabavkama, a apoteke su Zakonom o zdravstvu FBiH određene kao dio zdravstvenog sistema. Negativne posljedice nezakonitog djelovanja federalnih revizora ogledaju se i u pokušaju komercijalnog direktora JZU “Gradske apoteke” Tuzla Edima Kadića da utiče na Gradsko vijeće Tuzla i time na odluku o Izvještaju o radu JZU “Gradske apoteke” Tuzla, a sve u cilju da se zaštiti od krivičnog procesuiranja, jer se protiv istog po naredbi SIPA-e i Tužilaštva TK provodi opsežna istraga zbog poslovanja protivno Zakonu o javnim nabavkama u iznosu od oko 40 miliona KM.